Sinds van­nacht rijdt het ver­keer over alle rij­stro­ken (2 per rij­rich­ting) over de nieu­we N206 ir. G. Tjal­ma­weg en de Torenvlietbrug(gen). Een belang­rij­ke mijl­paal voor de Rijn­land­Rou­te; de Tjal­ma­weg is het eer­ste pro­ject­on­der­deel dat in gebruik is geno­men. Bos­ka­lis bracht dit week­end op de zui­de­lij­ke rij­baan van de Tjal­ma­weg - tus­sen de N441/​Wassenaarseweg en de Toren­vliet­brug - de laat­ste geluids­re­du­ce­ren­de dek­laag en de belij­ning aan over een leng­te van 2600 meter. Over de Tjal­ma­weg mag van­af van­daag weer 80 km/​u gere­den wor­den*. Het via­duct Val­ken­burg-Oost is ook beschik­baar voor het ver­keer, de nieu­we R-net bus­hal­tes naast dit via­duct zijn in gebruik.

Asfalt­la­gen

De noor­de­lij­ke rij­baan van de Tjal­ma­weg werd vori­ge week al voor­zien van de geluids­re­du­ce­ren­de dek­laag. Met het asfal­te­ren van de zui­de­lij­ke rij­baan het afge­lo­pen week­end is nu de gehe­le Tjal­ma­weg voor­zien van asfalt en belij­ning. Het weg­dek van de Tjal­ma­weg is 22 cm dik en bestaat uit 2 onder­la­gen, een tus­sen­laag en een geluids­re­du­ce­ren­de deklaag.

Wat moet er nog gebeuren?

Op de Toren­vliet­brug (rich­ting Kat­wijk) is tot begin mei 1 rij­strook beschik­baar, voor o.a. het aan­bren­gen van leu­nin­gen. Dit geldt ook voor de noor­de­lij­ke rij­baan van de Tjal­ma­weg; daar is de komen­de weken op enke­le loca­ties 1 rij­strook beschik­baar tus­sen 09.00 uur en 16.00 uur, in ver­band met werk­zaam­he­den naast het wegdek.

*Op loca­ties waar 1 rij­strook beschik­baar is of waar zich een wer­kin-/uit­rit bevindt, geldt tij­de­lijk een snel­heid van 50 km/​u.

Tot aan de zomer werkt Bos­ka­lis ver­der aan de afbouw van via­duct Val­ken­burg-West en de onder­door­gang voor de HOV-bus­baan. Dit geldt ook voor de inrich­ting van de park­strook en de aan­leg van het snel­fiets­pad aan de noord­zij­de van de Tjal­ma­weg. Volg hier­voor de weke­lijk­se bouwup­da­tes op de web­si­te en de Bou­w­App van Boskalis.

Ont­slui­ting Zijlhoek/​De Woerd

Het kruis­punt N206/​Voorschoterweg is nu ver­val­len. De gemeen­te Kat­wijk werkt aan ont­slui­ting voor het vracht­ver­keer van en naar Zijlhoek/​De Woerd, zie voor meer infor­ma­tie de web­si­te van de gemeen­te Kat­wijk.