Een vas­te brug met 11 steun­pun­ten, 10 over­span­nin­gen, 280 fun­de­rings­pa­len, 3.870 m³ beton gestort (375 beton­mixers), 760 ton wape­ning met een tota­le leng­te van 300 km, 187 pre­fab beton­nen lig­gers met een gewicht vari­ë­rend tus­sen de 20 en 70 ton per lig­ger, een door­vaart­hoog­te van 5,60 m, 4 rij­stro­ken én een vlucht­strook: bekijk hier de time­lap­se van ruim 1 jaar bou­wen in ander­hal­ve minuut!

In maart vorig jaar begon­nen we met de werk­zaam­he­den voor de nieu­we brug over de Oude Rijn voor de ver­bre­ding van de A44. Inmid­dels is de brug klaar en wordt deze gedeel­te­lijk gebruikt voor de toe­rit van­af Lei­den-West naar de A44 rich­ting Den Haag. De komen­de tijd wordt de ‘onder­we­reld’ onder de brug opge­ruimd en opnieuw inge­richt met bestra­ting, ver­lich­ting en groen. Ook wor­den de geluids­scher­men alvast geplaatst. Dat zou eigen­lijk pas aan het ein­de van het pro­ject gebeu­ren, wan­neer de ver­bre­de A44 vol­le­dig in gebruik wordt geno­men, maar dat is naar voren gehaald zodat de omge­ving er nu al van profiteert.