Bekijk de video van de bouw van het nieu­we via­duct & het eer­ste deel van de fiets­tun­nel bij aan­slui­ting Lei­den-West. Ruim 740 fun­de­rings­pa­len zijn aan­ge­bracht, 325 dam­wand­plan­ken inge­trild, 11.000 kuub grond ont­gra­ven, 5.000 kuub beton gestort, 68 pre­fab beton­nen lig­gers gelegd van vari­ë­rend van 60 tot 75 ton en een leng­te van 27 tot 34 meter: bekijk 2 jaar bou­wen in 1 minuut!

Fase­ring

Op de A44 heb­ben we eerst de west­kant van de via­duc­ten nieuw gebouwd, en daar­na de oost­kant. Op de time­lap­se is te zien hoe we de eerst aan de west­kant aan de slag gaan voor de fiets­tun­nel: ont­gra­ven, stem­pel­ra­men aan­bren­gen, ver­der ont­gra­ven en paal­kop­pen vrij maken, kop­pen snel­len, wape­ning vlech­ten, vloer stor­ten. Daar­na voor fietstunnel/​viaduct de bekis­ting aan­bren­gen voor de vide/​landhoofden en mid­den­pij­ler, ver­vol­gens beton stor­ten, dam­wan­den ver­wij­de­ren, zand aan­vul­len, lig­gers leg­gen, asfal­te­ren, belij­nen. Toen de west­kant klaar was, brach­ten we het ver­keer naar die zij­de waar­na we de oude oost­kant kon­den slo­pen en ver­vol­gens opnieuw opbouwen.

De time­lap­se stopt net voor het asfal­te­ren. Dat gebeurt in de komen­de weken, 17 juli nemen we de rij­baan rich­ting Amster­dam in gebruik. De maand erop vol­tooi­en we de werk­zaam­he­den op de rij­baan rich­ting Den Haag. In sep­tem­ber bou­wen we de defi­ni­tie­ve situ­a­tie op de aan­slui­ting Lei­den-West, de diver­ge­ren­de dia­man­taan­slui­ting komt dan te ver­val­len. Daar­na bou­wen nog door aan de fiets­tun­nel, tot en met zomer 2022.