Aan het eind van de week is hij klaar, de nieu­we wand van gevloch­ten wil­gen­tak­ken naast O.B.S. De Dub­bel­burg, loca­tie Val­ken­horst. De wand, van cir­ca 30 meter lang en 2 meter hoog, schermt straks 3 les­lo­ka­len af van de tij­de­lij­ke N206 en de werk­zaam­he­den aan de nieu­we N206 ir. G. Tjalmaweg.

Dub­bel wil­gen­scherm met geluid­re­du­ce­ren­de kern

De wand bestaat uit een dub­bel wil­gen­scherm, met ertus­sen een har­de kern van beton­plex om geluid afkom­stig van de tij­de­lij­ke N206 en de bouw­werk­zaam­he­den te redu­ce­ren. De tak­ken in de wand zijn gedeel­te­lijk her­ge­bruikt; een deel van de tak­ken is afkom­stig van de knot­wil­gen in de park­strook. Het scherm komt op onge­veer 5 meter uit de gevel van de school te staan en omsluit daar­door een groe­ne patio naast de school. Via een deur met slot heeft de school toe­gang tot deze patio. De wand is tij­de­lijk en wordt aan het ein­de van het pro­ject weer ver­wij­derd, als de tij­de­lij­ke N206 weer wordt opge­he­ven en dus de werk­zaam­he­den aan de ver­diep­te lig­ging zijn afgerond.

Henk Lar­dée, direc­teur van de basis­school, is blij met de wand: “Door de wil­gen­tak­ken heeft de wand een natuur­lij­ke uit­stra­ling, die ook nog eens extra geluid redu­ceert. Samen met de kin­de­ren gaan we van de patio die nu is ont­staan, een mooie bin­nen­tuin en pick­nick­plek maken.”

De tij­de­lij­ke wand is onder­deel van het pak­ket aan aan­vul­len­de hin­der­be­per­ken­de maat­re­ge­len, dat door de pro­vin­cie Zuid-Hol­land wordt toe­ge­past. In dit pak­ket zijn voor de basis­school meer maat­re­ge­len voor­zien. Zo wor­den er drie tij­de­lij­ke loka­len gebouwd bij loca­tie Duy­frak, ter ont­las­ting van loca­tie Val­ken­horst, en krijgt loca­tie Val­ken­horst een ventilatiesysteem.

Bos­ka­lis treft diver­se hin­der­be­per­ken­de maat­re­ge­len om geluids­hin­der van de tij­de­lij­ke weg te beper­ken. Zo wordt de ver­keers­snel­heid van 80 km/​u naar 50 km/​u ver­laagd, komen er geluid­scher­men langs de dorps­zij­de van de tij­de­lij­ke N206 en wordt de tij­de­lij­ke N206 voor­zien van stil asfalt.

Foto­gra­fie: Vin­cent Basler