Op maan­dag 13 febru­a­ri wordt het deel van de tij­de­lij­ke voet­gan­gers­brug over de in aan­bouw zijn­de nieu­we N206, na ruim 1,5 jaar dienst te heb­ben gedaan, uit­ge­he­sen en ont­man­teld. De voet­gan­gers­brug over de tij­de­lij­ke N206 blijft nog toe­gan­ke­lijk zolang de tij­de­lij­ke N206 in gebruik is. Op deze manier kun­nen de voet­gan­gers uit Val­ken­burg de bus­hal­te langs de tij­de­lij­ke N206 blij­ven gebruiken.

Ont­man­te­len voetgangersbrug

In ver­band met de afbouw van de nieu­we Tjal­ma­weg is het moment aan­ge­bro­ken om het deel van de tij­de­lij­ke voet­gan­gers­brug over dit deel te ont­man­te­len. We heb­ben hier zo lang als moge­lijk mee gewacht.

Met een gro­te hijs­kraan wordt de voet­gan­gers­brug van de staan­ders gehe­sen en op het asfalt in de ver­diep­te lig­ging gelegd. Er is nu nog gele­gen­heid om de brug­de­len op de onder­la­gen van het asfalt in de bouw­kuip te ont­man­te­len, die moge­lijk­heid is er niet meer als het ver­keer over de nieu­we Tjal­ma­weg rijdt.

Wat houdt dat pre­cies in voor de voet­gan­gers en fietsers?

Van­af maan­dag 13 febru­a­ri is het niet meer moge­lijk om via de voet­gan­gers­brug de over­steek over de nieu­we Tjal­ma­weg te maken, tus­sen de noord­zij­de en zuid­zij­de van de weg. Voet­gan­gers en fiet­sers kun­nen de N206 wel krui­sen ter plaat­se van de Voor­scho­ter­weg (onder de Toren­vliet­brug door) en bij de fiets­tun­nel ter hoog­te van de Molen­tuin­weg. Zodra de nieu­we onge­lijk­vloer­se aan­slui­ting Val­ken­burg-Oost wordt open­ge­steld (later dit voor­jaar) kun­nen fiet­sers en voet­gan­gers ook via dit via­duct de N206 (onge­lijk­vloers) oversteken.