Om de steun­pun­ten van de fly-overs aan weers­zij­den van de toe­kom­sti­ge A4 te kun­nen rea­li­se­ren, moet er werk­ruim­te wor­den gecre­ëerd. Hier­voor wordt op de A4 de mid­den­berm ter plaat­se van het nieu­we knoop­punt over een leng­te van ruim 1 kilo­me­ter geas­fal­teerd en schui­ven de 3 rij­stro­ken rich­ting Den Haag een stuk­je op, tegen de rij­baan rich­ting Amster­dam aan. Deze situ­a­tie duurt onge­veer een jaar. De werk­zaam­he­den hier­voor wor­den aan­staand week­end uitgevoerd.

Werk­zaam­he­den ver­leg­ging rijbanen

Dit week­end wordt in de avond/​nacht gewerkt op de A4 rich­ting Den Haag op het tra­ject tus­sen Leiden/​Zoeterwoude (afrit 7) en Leidschendam/​N14 (afrit 8). Voor het ver­keer is 1 rij­strook beschikbaar.

Zater­dag 16 febru­a­ri 23:30 – 9:00u HM 33,0 – 37,4 rijdt ver­keer via de paral­lel­baan met om 5:00u bij HM 35,6 een ver­keers­stop van ca. 15 minuten.
Zon­dag 17 febru­a­ri 22:00 – 5:30u HM 35,1 – 37,4