Om nu al te laten zien hoe de omge­ving van de weg er straks uit ziet, heb­ben we een aan­tal beel­den laten maken. Op een aan­tal plek­ken is het voor het uit­zicht heel bepa­lend hoe oud de beplan­ting is. Daar­om heb­ben we op die plek­ken meer­de­re impres­sies laten maken met beplan­ting kort na aan­plant en in vol­groeid sta­di­um. Ter ver­ge­lij­king zijn foto’s toe­ge­voegd van de situ­a­tie van vóór de bouw (voor zover voor­han­den) en van de situ­a­tie nu.

Impres­sies Flora