Bij een snel­weg denk je al snel aan een bar­ri­è­re voor die­ren. Toch kan de snel­weg­om­ge­ving ver­ras­send rijk aan fau­na zijn. Ber­men, taluds en water­gan­gen zijn leef­ge­bied voor aller­lei klei­ne beest­jes. Bestui­ven­de insec­ten bij­voor­beeld die we hard nodig heb­ben. Daar­om wor­den alle ber­men en taluds van de A4, de N434, de Tjal­ma­weg en de Euro­pa­weg met bloem­rijk gras inge­zaaid. Ook wor­den veel bloei­en­de strui­ken en bomen toe­ge­past die aan­trek­ke­lijk zijn voor bij­en en ande­re bestui­vers, wat ook weer goed is voor insec­ten­eten­de vogels. De bos­stro­ken langs de snel­weg wor­den wei­nig bezocht door men­sen en huis­die­ren en zijn zo een geschik­te nest­lo­ca­tie voor vogels. Vleer­mui­zen gebrui­ken de bos­ran­den als vlieg­rou­te en foerageergebied.

Nieu­we rou­tes voor dieren

Als je iets nieuws aan­legt, zoals de twee nieu­we knoop­pun­ten op de A4 en de A44, heb je de kans om iets te doen aan de bar­ri­è­re­wer­king van de snel­weg. Zo is bij het nieu­we knoop­punt Omme­dijk een elf meter bre­de fau­nap­as­sa­ge onder de A44 aan­ge­legd voor klei­ne zoog­die­ren en amfi­bie­ën. Over de ver­diep­te oprit van A44 naar N434 komt een eco­duct, een com­bi­na­tie van een fau­na­rou­te met een fiets­pad ernaast. Deze rou­tes wor­den inge­richt met boom­stron­ken, kei­en, strui­ken en bloem­rijk gras. Ze zijn, samen met de nieu­we aan­plant langs de Rijks­straat­weg, een belang­rij­ke scha­kel in de eco­lo­gi­sche ver­bin­dings­zo­ne ‘Len­te­vreugd (in de dui­nen) — De Hor­sten (land­goe­de­ren Was­se­naar)’ uit het Natuur­net­werk Neder­land. Een twee­de eco­lo­gi­sche ver­bin­dings­zo­ne uit het Natuur­net­werk Neder­land ligt in de Oost­vliet­pol­der en kruist van­af Park Cro­ne­steijn de Euro­pa­weg met een water­gang en fau­na­buis. Ter hoog­te van de Cor­bu­lo­tun­nel loopt de eco­lo­gi­sche rou­te onge­hin­derd over de N434 rich­ting Vlietland.

Snel­weg over het water

Een ande­re belang­rij­ke scha­kel in het behou­den van de eco­lo­gi­sche ver­bin­din­gen is het aqua­duct dat over de tun­nel­bak van de N434 is aan­ge­legd. Dank­zij het aqua­duct blijft de Veen­wa­te­ring exact lig­gen waar die altijd al lag, name­lijk in een strak­ke lijn van Den Haag dwars door de land­goe­de­ren De Hor­sten tot aan de Oude Rijn in Lei­den. Het water en de oevers vor­men een eco­lo­gi­sche ver­bin­ding tus­sen de pol­ders en ook in de lucht is het aqua­duct Veen­wa­te­ring een ver­bin­ding, name­lijk voor vleer­mui­zen. Ver­schil­len­de vleer­muis­soor­ten gebrui­ken de Veen­wa­te­ring als vas­te vlieg­rou­te en foe­ra­geer­ge­bied. Ook een soort snel­weg dus, maar dan een heel oude en voor de klei­ne­re, bij­na onzicht­ba­re bewo­ners van dit gebied.