De Rijn­land­Rou­te gaat door een aan­tal bij­zon­de­re land­schap­pen met waar­de­vol­le natuur. Om die reden is er extra aan­dacht voor de inpas­sing van de weg en het her­stel­len van natuur­waar­den: behou­den wat kan, her­stel en terug­keer van inheem­se soor­ten waar het groen ver­dwe­nen is, en waar moge­lijk zelfs de situ­a­tie voor flo­ra ver­be­te­ren. Lees meer over de flo­ra rond­om de RijnlandRoute.

In het pro­ject­ge­bied van de Rijn­land­Rou­te leven vele gro­te en klei­ne dier­soor­ten. De aan­leg van de Rijn­land­Rou­te heeft invloed op hun leef­ge­bied. We pro­be­ren de gevol­gen voor de fau­na in het gebied zoveel moge­lijk te beper­ken en ver­sto­ring van leef­ge­bie­den te voor­ko­men. En waar het kan, geven we de natuur een duw­tje in de rug. Lees meer over de fau­na rond­om de RijnlandRoute.

Het rea­li­se­ren van een nieu­we rou­te bete­kent meer dan alleen het aan­leg­gen van een weg. De Rijn­land­Rou­te raakt de omge­ving wat betreft land­schap, men­sen en de bestaan­de infra­struc­tuur. Hoe wor­den de wegen inge­past in het land­schap? En hoe gaan we om met vei­lig­heid? Je leest het in de thema’s op deze pagina.