Zo’n 35 bewo­ners bewo­ners uit o.a. de wijk Duin­zicht en Veld­zicht waren aan­we­zig om met de land­schaps­ar­chi­tec­ten van Bos­ka­lis en de pro­vin­cie Zuid-Hol­land hun wen­sen en idee­ën voor de inrich­ting van de park­strook, ten noor­den van de Tjal­ma­weg, ver­der te bespre­ken. Bos­ka­lis pre­sen­teer­de de visie op de inrich­ting van de park­strook en de twee­de ver­sie van het con­cep­t­ont­werp. Hier­in waren de mees­te vra­gen en wen­sen van de eer­ste bij­een­komst van 17 juli al verwerkt.

Van groot naar klein

De park­strook wordt een pret­ti­ge omge­ving om te ver­blij­ven en door­heen te wan­de­len of fiet­sen. Bij de inrich­ting is veel aan­dacht voor de (soci­a­le) vei­lig­heid én wordt er aan die­ren gedacht. Zo komt er een hon­den-uit­laat­plaats, bij­en­ho­tels en wor­den plan­ten­soor­ten gese­lec­teerd die goed zijn voor klei­ne insec­ten en vogels. Bomen en strui­ken wor­den op stra­te­gi­sche plek­ken geplant, voor het uit­zicht of juist om de licht­in­val van ver­keer te blokkeren.

Met de bewo­ners wordt het ont­werp steeds meer in detail uit­ge­werkt. Daar hel­pen de vra­gen en sug­ges­ties van deze twee­de avond ook weer bij. Aan de orde kwa­men nu o.a. het beheer van de park­strook na ople­ve­ring, wel­ke bomen er wor­den geplant en wel­ke wor­den gekapt, de vei­lig­heid voor spe­len­de kin­de­ren etc.

Artist impression parkstrook

Snel star­ten met de aanleg

Met de aan­leg van de park­strook wordt al tij­dens de werk­zaam­he­den aan de Tjal­ma­weg begon­nen, zodat bewo­ners snel gebruik kun­nen maken van een deel van de nieuw inge­rich­te parkstrook.

Ver­volg

Op 15 okto­ber 2019 is de der­de en laat­ste avond over het (groen)ontwerp van de Park­strook. Dan wordt het defi­ni­tie­ve Mas­ter­plan van de inrich­ting van de Park­strook gepre­sen­teerd en geven we ver­der inzicht in het bomen­plan. Tij­dens een alge­me­ne infor­ma­tie­avond in novem­ber wordt het defi­ni­tie­ve ont­werp van de park­strook ook gepresenteerd.

Waar en wanneer?

Datum: dins­dag 15 okto­ber 2019
Tijd: 18.45 tot 21.00 uur
Loca­tie: Dorps­huis Val­ken­burg, Kerk­weg 3, 2235 BC Valkenburg

Aan­mel­den

Voor de par­ti­ci­pa­tie­ses­sie voor de park­strook op 15 okto­ber hoe­ven de men­sen die zich al had­den aan­ge­meld, zich niet meer op te geven. Zij ont­van­gen sowie­so een remin­der voor de avond van 15 okto­ber. Geïn­te­res­seer­den die graag 15 okto­ber wil­len komen en nog niet eer­der geweest zijn, ver­zoe­ken wij zich aan te mel­den door een email te stu­ren naar tjalmaweg@​rijnlandroute.​nl Aan­mel­den kan tot 13 okto­ber. Ook ande­re vra­gen over deze avon­den of het pro­ject N206 ir. G. Tjal­ma­weg kun­nen gesteld wor­den via dit mailadres.