Van maan­dag 11 t/​m don­der­dag 21 novem­ber 2019 orga­ni­seert de pro­vin­cie Zuid-Hol­land met de gemeen­te Oegst­geest een ten­toon­stel­ling over de wand­kunst onder de Toren­vliet­brug. Bewo­ners en belang­stel­len­den kun­nen de ont­wer­pen van vier gese­lec­teer­de kun­ste­naars en ont­wer­pers bekij­ken en aan­ge­ven welk ont­werp hen het meest aan­spreekt. De mening van het publiek wordt betrok­ken bij de afwe­ging van de jury. Het win­nen­de ont­werp wordt begin decem­ber bekend gemaakt. De wand­kunst wordt aan­ge­bracht onder de nog te ver­nieu­wen Torenvlietbrug.

Vier ont­wer­pers, Michiel Klui­ters, Gabriel Les­ter, San­ja Medic en Mar­tijn Sand­berg, heb­ben een ont­werp gemaakt voor de wand onder de Toren­vliet­brug. Bewo­ners en belang­stel­len­den kun­nen van­af 11 novem­ber in het gemeen­te­huis van Oegst­geest de ont­wer­pen bekij­ken en hun mening geven. De ont­wer­pen zijn daar­naast ook te bekij­ken in het infor­ma­tie­cen­trum Rijn­land­Rou­te en via deze website.

De prijs­vraag

Door mid­del van een prijs­vraag nodig­de de pro­vin­cie kun­ste­naars en archi­tec­ten uit om een ont­werp voor de wand onder de nog te ver­nieu­wen Toren­vliet­brug (zij­de Oegst­geest) te maken. De pro­vin­cie schreef de prijs­vraag Wand­kunst Toren­vliet­brug in samen­wer­king met de gemeen­te Oegst­geest uit. De prijs­vraag betreft kunst op een nieu­we ver­ti­ca­le wand langs een nieuw voet­pad onder de Toren­vliet­brug (zij­de van Oegst­geest). In totaal deden er 63 ont­wer­pers mee. De prijs­vraag is geor­ga­ni­seerd in samen­wer­king met Archi­tec­tuur Lokaal.

Jury

De jury, onder voor­zit­ter­schap van Jan Nieu­wen­huis, wet­hou­der gemeen­te Oegst­geest, selec­teer­de uit alle kun­ste­naars en archi­tec­ten vier ont­wer­pers om een schets­ont­werp te maken. Uit één van de deze ont­wer­pen kiest de jury begin decem­ber het win­nen­de ontwerp.

Meer infor­ma­tie

Je kunt de ont­wer­pen hier bekij­ken en je mening geven:

  • Gemeen­te­huis Oegst­geest, Rhijn­gees­ter­straat­weg 13 (tij­dens openingstijden)
  • Infor­ma­tie­cen­trum Rijn­land­Rou­te, Riet­pol­der­weg 19 te Leid­schen­dam (tij­dens openingstijden)
  • Via deze website

Meer infor­ma­tie over de prijs­vraag kun je vin­den op de web­si­te van Archi­tec­tuur Lokaal.