Comol5 heeft de test voor de belang­rijk­ste tech­ni­sche sys­te­men suc­ces­vol afge­rond, twee jaar voor open­stel­ling van de Cor­bu­lo­tun­nel. Hier­mee is de Inte­gra­le Fac­to­ry Accep­tan­ce Test (IFAT) voor de kri­ti­sche sys­te­men ruim op tijd gereed. Het vroeg­tij­dig tes­ten was een belang­rijk onder­deel in de door de pro­vin­cie Zuid-Hol­land in 2015 uit­ge­stip­pel­de aan­pak, waar­mee het risi­co van een niet tij­di­ge open­stel­ling van de tun­nel kan wor­den beheerst.

Piet Jan­sen, ver­ant­woor­de­lijk voor tun­nel­sys­te­men van de Rijn­land­Rou­te bij de pro­vin­cie: “Dit geeft veel ver­trou­wen voor de vol­gen­de stap in de test­fa­se, waar­op de pro­vin­cie en Comol5 zich nu samen met ver­schil­len­de par­tij­en voor­be­rei­den.” De suc­ces­vol­le IFAT vindt plaats een jaar nadat de ver­bin­ding met de ver­keers­cen­tra­le in Rhoon werd gere­a­li­seerd, even­eens een uni­cum in de tun­nel­we­reld.

Modu­lair bouwen

Op de test­lo­ca­tie van Comol5 in Eind­ho­ven zijn in 26 modu­les 54 deel­in­stal­la­ties vol­le­dig opge­bouwd en met elkaar ver­bon­den. Ben­ja­min Mooi­j­aart, pro­ject­lei­der tun­nel­tech­ni­sche instal­la­ties bij Comol5 ver­telt: “Het gaat onder meer om de ver­lich­ting, CCTV camera’s, noodtelefoons/​intercoms, ICT net­werk en het snel­heids­on­der­schrij­dings­sys­teem (SOS) gekop­peld aan het bedie­nings- en bestu­rings­sys­teem, waar­van de wer­king geïn­te­greerd getest wordt. Ook zijn delen van de tun­nel opge­bouwd waar­van de instal­la­ties samen met het bestu­rings­sys­teem kun­nen wor­den getest. Bij­zon­der is dat nu al zowel de loka­le bedie­ning van de tun­nel als de cen­tra­le bedie­ning van­uit de Ver­keers­cen­tra­le in Rhoon wordt getest.

Door de instal­la­ties van tevo­ren modu­lair op te bou­wen, kun­nen kin­der­ziek­tes al op de test­lo­ca­tie eruit wor­den gehaald en dat scheelt later veel tijd. Als het civie­le werk voor de tun­nel straks klaar is, wor­den de modu­les geplaatst in de dienst­ge­bou­wen van de tun­nel en slui­ten we alle beka­be­ling aan. De test­werk­zaam­he­den in de tun­nel wor­den daar­mee aan­zien­lijk beperkt tot voor­na­me­lijk fysie­ke tes­ten, die ook daad­wer­ke­lijk pas in de tun­nel kun­nen plaatsvinden.

Mooi­j­aart: “Het is een belang­rij­ke inno­va­tie in de tun­nel­we­reld. Door de modu­les modu­lair op te bou­wen en vroeg­tij­dig te tes­ten voor­ko­men we faal­kos­ten, tijd­ver­lies en ande­re onaan­ge­na­me ver­ras­sin­gen bij ople­ve­ring. In een gecon­di­ti­o­neer­de omge­ving bou­wen, simu­le­ren en tes­ten we name­lijk de tun­nel­tech­ni­sche instal­la­ties, waar­bij al het tech­ni­sche werk zich op loop­af­stand van elkaar bevindt. Dit zorgt voor een hoge­re kwa­li­teit en betrouw­baar­heid. Daar­naast wer­ken we nog vei­li­ger omdat er min­der inci­den­ten plaats­vin­den en heeft het weer (hit­te, regen of kou) geen invloed op de plan­ning van het werk. Een ander voor­deel is dat dat de (toe­kom­sti­ge) tun­nel­be­die­naars voor ople­ve­ring van de tun­nel al opge­leid en getraind wor­den met de nieu­we (soft­wa­re) instal­la­ties.