De eer­ste onder­grond­se boring voor het ver­leg­gen van kabels en lei­din­gen is van­daag suc­ces­vol afge­rond. Met behulp van twee gro­te kra­nen naast de Lam­me­brug in Lei­den kon een buis van onge­veer 176 meter lang de grond in wor­den getrok­ken. De boring vond plaats van­af het Delft­se Jaag­pad naar het Lam­men­schans­plein, nabij het steun­punt van de pro­vin­cie Zuid-Holland.

Deze onder­grond­se boring is de eer­ste van tien borin­gen die plaats­vindt voor het ver­leg­gen van kabels en lei­din­gen in het pro­ject­ge­bied van de N206 Euro­pa­weg. Op diver­se loca­ties vin­den voor­be­rei­din­gen plaats voor de ande­re borin­gen.

De vol­gen­de intrek­king van een gro­te man­tel­buis vindt plaats op vrij­dag 18 juni, deze boring start van­af de op- en afrit A4 naar een werk­ter­rein naast bras­se­rie Cro­ne­s­teyn. Met een leng­te van onge­veer 855 meter (en dia­me­ter 50 cm) is dit de lang­ste boring die plaatsvindt.

Onder­grond­se boringen

Dank­zij de onder­grond­se borin­gen wor­den de kabels en lei­din­gen met min­der over­last voor de omge­ving over een gro­te afstand ver­legd; er hoeft min­der gegra­ven te wor­den. Op deze manier hoeft de toe­kom­sti­ge aan­ne­mer tij­dens de uit­voe­rings­fa­se van de Euro­pa­weg bij­na geen reke­ning te hou­den met het ver­leg­gen van kabels en leidingen.

Een over­zicht van alle borin­gen die plaats­vin­den in het pro­ject­ge­bied kun je vin­den op de pagi­na kabels en lei­din­gen.

..