Van 4 febru­a­ri tot en met 29 maart is de Vliet­weg in Lei­den ter hoog­te van huis­num­mer 90 afge­slo­ten voor door­gaand (fiets)verkeer. Ook voor voet­gan­gers en rui­ters is er geen door­gang moge­lijk. Fiet­sers tus­sen Zoeterwoude/​Leiden en Voor­scho­ten wor­den in ver­band met werk­zaam­he­den tij­de­lijk omge­leid via de Voor­scho­ter­weg N447/​N206. Daar­naast is het nog tot begin maart moge­lijk om de fiets­tun­nel Hof­weg onder de A4 te gebrui­ken, voor een rou­te via Vlietland*.

De omlei­ding is nood­za­ke­lijk om werk­zaam­he­den uit te kun­nen voe­ren aan de oever­con­struc­tie van het Rijn-Schie­ka­naal (de Vliet) voor­dat op deze loca­tie de tun­nel voor de nieu­we N434 wordt geboord, als onder­deel van de RijnlandRoute.

De bewo­ners van de Vliet­weg heb­ben een infor­ma­tie­brief ont­van­gen over de werk­zaam­he­den, waar­in ook infor­ma­tie staat voor het bestem­mings­ver­keer (auto) voor Vliet­weg 92 t/​m 106.

* Van­af begin maart star­ten de werk­zaam­he­den voor de nieu­we fiets­tun­nel onder de A4. De hui­di­ge tun­nel bij de Hof­weg wordt daar­om voor ca. 9 maan­den afge­slo­ten. Eind janu­a­ri volgt hier­over meer informatie.