Op 6 novem­ber wordt het onder­wa­ter­be­ton gestort voor de eer­ste bouw­kuip bij de startschacht/​tunneltoerit. Om de kwa­li­teit van het beton te waar­bor­gen, is het nood­za­ke­lijk dat er lan­ge­re tijd ach­ter elkaar wordt doorgewerkt.

Onder­wa­ter­be­ton
Bij drie bouw­kui­pen van de start­schacht en tun­nel­toe­rit wordt er nat ont­gra­ven en onder­wa­ter­be­ton aan­ge­bracht. Bij deze werk­me­tho­de wordt er tij­dens het ont­gra­ven water toe­ge­voegd aan de bouw­kuip, dat tegen­druk biedt tegen onder ande­re de dam­wan­den. Zodra de vloer is gestort en uit­ge­hard, kan het water wor­den weg­ge­pompt en is de bouw­kuip klaar. Voor­deel hier­van is dat er tij­dens de werk­zaam­he­den geen grond­wa­ter ont­trok­ken hoeft te wor­den. Tij­dens het uit­gra­ven en bij het stor­ten van onder­wa­ter­be­ton wor­den dui­kers inge­zet. Lees meer hier­over in het bericht over dui­kers in de bouw­kuip.

Werk­zaam­he­den en werktijden
Om de kwa­li­teit van het onder­wa­ter­be­ton te kun­nen garan­de­ren is het voor het stor­ten van onder­wa­ter­be­ton tech­nisch nood­za­ke­lijk om de werk­zaam­he­den per bouw­kuip in één keer uit te voe­ren. We voe­ren de beton­stort van de eer­ste bouw­kuip vol­gens de hui­di­ge plan­ning uit op dins­dag 6 novem­ber van­af 5.00 uur. We ver­wach­ten dat de werk­zaam­he­den rond ca. 21.00 uur gereed kun­nen zijn. In geval van onvoor­zie­ne omstan­dig­he­den kan het voor­ko­men dat het werk uit­loopt of opschuift. Voor het ein­de van dit jaar vol­gen nog twee momen­ten van de onder­wa­ter­be­ton­stort voor de ande­re twee bouwkuipen.