Op de krui­sing van de Voorschoterweg/​Hoofdstraat met de Duyfraklaan/​Torenvlietslaan ligt de nieu­we roton­de Toren­vliet­slaan. Sinds augus­tus is de roton­de in gebruik, alleen de groe­ne invul­ling in het mid­den van de roton­de ont­breekt nog. Vier omwo­nen­den bedach­ten elk een groen­ont­werp en nu is het de beurt aan de bewo­ners van Val­ken­burg. Zij mogen aan­ge­ven welk ont­werp zij het mooi­ste vin­den. Het ont­werp met de mees­te stem­men wordt dit voor­jaar nog aangeplant.

Het is niet meer moge­lijk om te stemmen

Voor­tra­ject en beleids­ka­ders gemeente

Vorig jaar is een par­ti­ci­pa­tie­pro­ces gestart voor de groen­in­vul­ling van de roton­de. Daar­bij heb­ben belang­stel­len­den met de groen­be­heer­der van de gemeen­te Kat­wijk en de land­schaps­ar­chi­tect van Bos­ka­lis gebrain­stormd over idee­ën voor de groen­in­vul­ling van de roton­de. Dit heeft vier ont­wer­pen opge­le­verd die vol­doen aan de beleids­ka­ders voor ver­keer en groen van de gemeen­te Kat­wijk. Zo moet het ont­werp in het mid­den van de roton­de ver­keers­vei­lig zijn en goed te onder­hou­den. De hoog­te van de beplan­ting bij­voor­beeld zorgt ervoor dat de auto­ver­lich­ting het tege­moet­ko­mend ver­keer op de roton­de niet kan hin­de­ren. Tege­lij­ker­tijd moet er zicht blij­ven op de wegen. Er moet natuur­lij­ke beplan­ting gebruikt wor­den - zoals krui­den­rijk gras­land en vas­te plan­ten - en het ont­werp moet aan­slui­ten op het groen­plan van de aan­lig­gen­de wijk Duy­frak. De plan­ten op de roton­de wor­den nog dit voor­jaar aangeplant.

Dit zijn de vier ontwerpen

A) Wagen­wiel van haag­jes met bloei­en­de vakken
Het idee van een wagen­wiel is geza­men­lijk door Chris­ti­aan van Rijn (Post­mus Sier­be­stra­ting) en Rob van Ros­sum (Fit­ness Ener­giek) bedacht. In de kleur­stel­ling komen waar­schijn­lijk de kleu­ren van het wapen van Val­ken­burg, rood en geel, terug.

B) Pol­der­land­schap met knotwilgen
Gerien Barn­hoorn bedacht het ont­werp door 6 of 7 knot­wil­gen in een cir­kel te plaat­sen. De wil­gen op de roton­de sym­bo­li­se­ren het pol­der­land­schap in deze omge­ving, tus­sen de omrin­gen­de wegen. Onder de knot­wil­gen komen grassoorten.

C) Pro­pel­ler als her­in­ne­ring aan vlieg­veld Valkenburg
Omdat veel bewo­ners graag de con­nec­tie met het vlieg­kamp Val­ken­burg wil­len terug­zien, stel­de Kim­ber­ly van der Nagel voor om een vlieg­tuig­pro­pel­ler te laten terug­ko­men op de roton­de. Een fysie­ke pro­pel­ler als kunst­ob­ject past niet bij het reeds bestaan­de kunst­werk van de twee dui­ven naast de roton­de, aldus de gemeen­te. Het is wel moge­lijk om haag­jes te plan­ten en in de vorm van een pro­pel­ler te snoeien.

D) Het wapen van Val­ken­burg, in vas­te planten
Uit de over­leg­gen met de omge­ving over de groen­in­vul­ling kwam het idee naar voren om de kleu­ren van het wapen van Val­ken­burg, rood en geel, terug te laten komen in de roton­de. Deze cir­kel van vas­te plan­ten en bol­len geeft bij­na het hele jaar een fleu­ri­ge invul­ling van de rotonde.

Spel­re­gels bij het stemmen
  • U kunt tot en met zon­dag 14 febru­a­ri uw stem uit­bren­gen, uiter­lijk don­der­dag 18 febru­a­ri wordt het win­nen­de ont­werp bekend gemaakt.
  • U woont in Valkenburg.
  • Bewo­ners van­af 8 jaar en ouder mogen stemmen.
  • Per per­soon kan 1 stem uit­ge­bracht worden.
  • Bij een gelij­ke stand kiest de gemeen­te Kat­wijk het win­nen­de ontwerp.
  • Over de uit­slag wordt niet gecorrespondeerd.
Hoe kunt u stemmen?

U kon tot en met zon­dag 14 febru­a­ri uw stem uit­bren­gen op het ont­werp van uw keu­ze. Dit is nu niet meer mogelijk.