De tun­nel­boor­ma­chi­ne van de Rijn­land­Rou­te komt naar Neder­land. En start in juli ter hoog­te van het recre­a­tie­ge­bied Vliet­land in Leid­schen­dam met het boren van de eer­ste tun­nel. Vol­gens tra­di­tie krijgt de boor eerst een vrou­we­lij­ke naam en wordt zij inge­ze­gend. Nadat leer­lin­gen onlangs namen voor de tun­nel­boor­ma­chi­ne ver­zon­nen, mag ieder­een nu stem­men op de naam.

Ieder­een mag stemmen

Leer­lin­gen uit groep 6, 7 en 8 van basis­scho­len langs de Rijn­land­Rou­te heb­ben zich ver­diept in het pro­ject. En ze heb­ben hard nage­dacht over een mooie, toe­pas­se­lij­ke naam voor de tun­nel­boor­ma­chi­ne (TBM). Nu is de keus aan het publiek wel­ke naam de TBM van de Rijn­land­Rou­te krijgt.

Uit de inzen­din­gen van de scho­len heeft de jury 3 namen geko­zen. Daar­bij heb­ben ze geke­ken naar de moti­va­tie van de school­klas en de cri­te­ria: cre­a­tief, inspi­re­rend en aansprekend.

Dit zijn de namen
Naam Moti­va­tie van de schoolklas
Gaia “Wij heb­ben Gaia bedacht van­we­ge de Griekse/​Romeinse godin van de aar­de: Gaia. Wij von­den deze naam toe­pas­se­lijk, omdat de tun­nel­boor­ma­chi­ne door de aar­de heen gaat. Gaia is een vrou­we­lij­ke naam, maar boven­al is het naar onze mening ook een hele mooie naam. Als je aan Gaia denkt denk je meest­al als eer­ste aan Moe­der Aar­de en dat is ook toe­pas­se­lijk voor zo’n groot gevaar­te dat door de aar­de heen ploegt. Natuur­lijk zijn er ook veel wei­lan­den waar de tun­nel­boor­ma­chi­ne onder­door gaat. Dat zorgt er alleen maar voor dat de naam van Moe­der Aar­de in onze ogen extra toe­pas­se­lijk is.”
Loui­se “Loui­se bete­kent ‘beroem­de krij­ger, ‘vecht voor trots en is in alle opzich­ten wijs.’ Dit hopen wij ook voor alle mede­wer­kers van de boor.”
Oli­ViA “Omdat de tun­nel een ver­bin­ding wordt tus­sen de A4 en de A44 is het leuk om ViA te gebruiken.”

Tot en met woens­dag 24 april kan ieder­een op zijn/​haar favo­rie­te naam stem­men met het Stem­for­mu­lier. Er kan ook gestemd wor­den in het infor­ma­tie­cen­trum van de Rijn­land­Rou­te. Uit alle stem­mers wordt één iemand geloot die een spe­ci­a­le rond­lei­ding bij de Rijn­land­Rou­te wint. De win­naar wordt op de web­si­te bekend gemaakt. Tij­dens de inze­ge­ning wordt de naam van de tun­nel­boor­ma­chi­ne onthuld.