In decem­ber star­ten we met groen­aan­plant langs de Rijks­straat­weg. De bomen en strui­ken die we gaan plan­ten zijn ter com­pen­sa­tie van de kap op het grond­ge­bied van de gemeen­te Wassenaar.

Het groen dat we gaan plan­ten is er niet alleen voor het oog: het heeft ook een belang­rij­ke func­tie. We rea­li­se­ren hier­mee een stuk­je van de eco­lo­gi­sche ver­bin­ding tus­sen de kust en land­goe­de­ren, de ver­bin­ding “Len­te­vreugd – De Hor­sten” uit het Natuur Net­werk Neder­land. Het groen bestaat voor een groot deel uit eiken-beu­ken­bos, bij­ge­mengd met elzen en iepen en rond­om een zoom van bloe­sem- en bes­sen­dra­gen­de strui­ken zoals mei­doorn, slee­doorn, lijs­ter­bes, vogel­kers, gel­der­se roos, vlier en honds­roos. En ook soor­ten als haze­laar en hulst, typisch voor dit land­goe­de­ren­land­schap. De beplan­ting die het eiken-beu­ken­bos gaat vor­men wordt in een klei­ne maat aan­ge­plant, maar wel in gro­te aan­tal­len. Daar­door heeft het een bete­re over­le­vings­kans, voor­al bij droog­te. Rond het erf van de voor­ma­li­ge mane­ge wordt een eiken­sin­gel aan­ge­plant. Op het erf komen twee extra boom­gaar­den met diver­se oud­hol­land­se fruitsoorten.

De ove­ri­ge aan­plant die zal wor­den uit­ge­voerd, is gepland in het najaar van 2021. In het eer­ste kwar­taal van dat jaar wor­den de werk­zaam­he­den afge­rond om de grond voor te berei­den en geschikt te maken voor de nieu­we aan­plant. Het aan­plant­sei­zoen is dan het najaar 2021-voor­jaar 2022.