Op dit moment wordt een deel van de nieu­we kabels en lei­din­gen aan­ge­bracht in de man­tel­bui­zen die afge­lo­pen maan­den geplaatst zijn in het pro­ject­ge­bied van de Euro­pa­weg. Aan­ne­mer Visser&Smit Hanab voert deze werk­zaam­he­den uit voor drie par­tij­en: net­be­heer­der Lian­der, drink­wa­ter­be­drijf Dunea en de gemeen­te Lei­den (de rio­le­ring). De nieu­we kabels en lei­din­gen wor­den aan­ge­slo­ten op het bestaan­de net­werk en de kabels en lei­din­gen, die door het ver­leg­gen niet meer nodig zijn, wor­den ver­wij­derd. In dit bericht lees je de laat­ste stand van zaken van deze werk­zaam­he­den op de loca­ties waar nu en bin­nen­kort gewerkt wordt.

Werk­zaam­he­den Vrouwenweg

De werk­zaam­he­den op de Vrou­wen­weg waren gepland tot vrij­dag 17 sep­tem­ber . Helaas duren de werk­zaam­he­den op deze loca­tie lan­ger dan ver­wacht en duurt de afslui­ting hier­door tot en met vrij­dag 8 okto­ber. De Vrou­wen­weg is in het week­end van 9 tot 10 okto­ber beschik­baar voor de Lei­den Mara­thon. Van­af 11 okto­ber is de Vrou­wen­weg weer open voor alle ver­keer. De aan­ne­mer zal hier­na nog een keer terug moe­ten komen om het werk af te ron­den. Het is nu nog niet bekend wan­neer dat is.

De werk­zaam­he­den duren lan­ger omdat de situ­a­tie in de onder­grond anders en voor­na­me­lijk com­plexer is dan voor­af bekend. Dit bete­kent dat we een nieuw ont­werp moesten maken en dat door de ont­werp­aan­pas­sing ook ande­re nieu­we mate­ri­a­len, die nodig zijn om het werk uit te voe­ren, besteld moe­ten wor­den. Dit kost extra tijd.

Werk­zaam­he­den Vlietweg

Op de Vliet­weg, ter hoog­te van de par­keer­plaat­sen nabij bras­se­rie Cro­ne­s­teyn vin­den inmid­dels ook werk­zaam­he­den plaats. De geschat­te eind­da­tum van de werk­zaam­he­den is vrij­dag 12 novem­ber 2021.

Door de werk­zaam­he­den is de weg naast de Bras­se­rie Cro­ne­s­teyn gro­ten­deels afge­slo­ten. Ver­keer rich­ting Lei­den (en lager dan 2,10 meter) moet gebruik maken van de onder­door­gang bij de Lam­me­brug. De aan­ge­leg­de rij­pla­ten­baan is bedoeld voor ver­keer rich­ting de A4 en hoger dan 2,10 meter. Fiet­sers wor­den omge­leid door de onder­door­gang bij de Lam­me­brug en een deel van de Vrouwenweg.

Werk­zaam­he­den Kanaalweg

Langs de Kanaal­weg vin­den van­af de week van 20 sep­tem­ber tot uiter­lijk 8 okto­ber werk­zaam­he­den plaats. De weg blijft open, bij het in- en uit­rij­den van de Plan­tijn­straat kun­nen weg­ge­brui­kers een kor­te ver­tra­ging ervaren.

Werk­zaam­he­den Lammenschansplein

Op het Lam­men­schans­plein, nabij de voor­ma­li­ge Bar van Siem en langs het ter­rein van de pro­vin­cie Zuid-Hol­land vin­den tot uiter­lijk eind okto­ber werk­zaam­he­den plaats. Deze werk­zaam­he­den heb­ben gevol­gen voor de par­keer­plaat­sen op deze loca­tie. Hier­over wor­den afspra­ken gemaakt met de eige­na­ren van de nabij­ge­le­gen woningen.

Moge­lij­ke hinder

Voor boven­staan­de werk­zaam­he­den vin­den graaf­werk­zaam­he­den plaats die voor over­last kun­nen zor­gen. Daar­naast zijn er tij­de­lij­ke ver­keers­maat­re­ge­len nodig, zoals weg­af­zet­tin­gen en moge­lijk tij­de­lij­ke onder­bre­kin­gen van gas, stroom en/​of water. De ver­ant­woor­de­lij­ke net­be­heer­der infor­meert de betrok­ke­nen hierover.

Plan­ning

Het ver­leg­gen van de kabels en lei­din­gen door Visser&Smit Hanab in het pro­ject­ge­bied van de Euro­pa­weg vindt plaats tot april 2022. Meer infor­ma­tie over de plan­ning van deze werk­zaam­he­den staat op de pagi­na plan­ning . Van­af april 2022 tot de zomer van 2022 gaan ande­re aan­ne­mers aan de slag met het ver­leg­gen en aan­slui­ten van de kabels namens de telecombedrijven.

Dank­zij de onder­grond­se borin­gen wor­den de kabels en lei­din­gen met min­der over­last voor de omge­ving over een gro­te afstand ver­legd; er hoeft min­der gegra­ven te wor­den. Op deze manier hoeft de toe­kom­sti­ge aan­ne­mer tij­dens de uit­voe­rings­fa­se van de Euro­pa­weg bij­na geen reke­ning te hou­den met het ver­leg­gen van kabels en leidingen.