Zoals eer­der aan­ge­kon­digd, heb­ben onder­zoeks­bu­reaus de afge­lo­pen maan­den diver­se aspec­ten voor de ver­schil­len­de vari­an­ten (drie aan de zuid­zij­de en één aan de noord­zij­de) onder­zocht voor een tij­de­lij­ke ver­leg­ging van de Tjal­ma­weg. Het onder­zoek is uit­ge­voerd op basis van de vast­ge­stel­de rand­voor­waar­den en afwe­gings­cri­te­ria. Op vrij­dag 31 janu­a­ri jl. is, zoals afge­spro­ken, het onder­zoek afgerond.

Rap­por­ta­ge

Momen­teel wordt de laat­ste hand gelegd aan de rap­por­ta­ge van het onder­zoek. Het rap­port wordt ver­vol­gens half febru­a­ri ter vast­stel­ling aan Gede­pu­teer­de Sta­ten aangeboden.

Hoe hou­den wij je op de hoogte?

Zodra het col­le­ge van Gede­pu­teer­de Sta­ten over het onder­zoek heeft ver­ga­derd, infor­me­ren wij de direc­te omge­ving per brief over het besluit en de ver­volgstap­pen. Alle infor­ma­tie over het onder­zoek is ook te vin­den op de website.