De N206 Europaweg, onderdeel van de RijnlandRoute, wordt verbreed, de indeling van wegen verbetert en er komen nieuwe bruggen en fiets- en wandelpaden rond het Lammenschansplein. In dit bericht volgt een overzicht van de stand van zaken van het project.

Voor het project is in 2014 een provinciaal inpassingsplan (PIP) vastgesteld. In dit plan staat aangegeven waar aanpassingen aan de Europaweg, het Lammenschansplein en aansluitende wegen, fiets- en wandelpaden plaatsvinden. In het ontwerpproces dat na de vaststelling van het PIP volgde, werd duidelijk dat er een aantal technische knelpunten was. Hier moest een oplossing voor gevonden worden, om het project te kunnen uitvoeren. Ook de toevoeging van een busstrook en de bereikbaarheid van de omgeving tijdens de bouw waren belangrijke aandachtspunten waar in de verdere uitwerking van het ontwerp rekening mee gehouden moest worden.

Verbeterd ontwerp Europaweg en Lammenschansplein

Om een oplossing te bieden voor de knelpunten, zijn in overleg met de gemeente Leiden de volgende verbeteringen in het ontwerp aangebracht:

  • Om te voorkomen dat het stamriool naast de Trekvlietbrug beschadigd raakt tijdens de bouw, is de positie en de hoogte van de brug veranderd. De brug wordt een paar meter in zuidelijke richting opgeschoven en de doorvaarthoogte wordt verlaagd naar 1.90 meter.
  • In het nieuwe ontwerp wordt een busstrook aan de noordzijde van de Europaweg toegevoegd. Tegelijkertijd met de inpassing van de busstrook wordt de Europaweg ook iets in zuidelijke richting verschoven. Dit geeft ruimte voor een betere en veiligere bouwfasering, een betere doorstroming en minder overlast voor de weggebruiker tijdens de uitvoering.
  • Met name rondom de Lammebrug en het Lammenschansplein is er weinig ruimte voor de werkzaamheden en de doorstroming van het verkeer. Om de bereikbaarheid zoveel mogelijk te garanderen gaat de nieuwe Lammebrug niet zoals in het oorspronkelijk ontwerp uit 2 delen bestaan, maar wordt deze in 1 keer gebouwd. Daardoor ontstaat er ruimte om met een tijdelijke beweegbare brug aan de zuidkant van de bestaande brug het verkeer om te leiden. Dit levert zowel tijdens de bouwfase als in de gebruiksfase een veiliger ontwerp op. Bovendien ondervindt het verkeer dan minder hinder van de werkzaamheden.
  • Door aanpassingen in de wegligging hoeft het Lammenschansplein minder hoog te worden dan in het eerdere ontwerp het geval was.

In het aangepaste ontwerp zijn kansen benut voor een slimmere en veiligere bouw, heeft de omgeving minder te maken met (verkeers-)overlast, is er meer aandacht voor de kwaliteit en de busstrook is in het ontwerp toegevoegd. Op dit moment worden de laatste ontwerpwijzigingen doorgevoerd en de verwachting is dat het aangepaste ontwerp vanaf de zomer op de website te zien is.

Aanpassen provinciaal inpassingsplan

Door de noodzakelijke aanpassingen en verbeteringen, moet het PIP voor de Europaweg op een beperkt aantal punten worden aangepast. De zienswijzeprocedure hiervoor begint naar verwachting in november dit jaar. Voorafgaand aan deze procedure hebben Gedeputeerde Staten onlangs besloten dat er een zogenoemde startnotitie komt voor de aanpassingen aan het PIP. De startnotitie wordt na de zomer behandeld in Provinciale Staten.

Aanbesteding en start werkzaamheden

De aanbesteding is de procedure voor het zoeken naar de aannemer die de werkzaamheden aan dit projectdeel gaat uitvoeren. Naar verwachting start de aanbesteding eind van dit jaar, dan wordt ook meer duidelijk over de planning van de uitvoering.

Voorbereidende werkzaamheden

In nauwe samenwerking met de gemeente Leiden vinden er wel al voorbereidende werkzaamheden buiten plaats. Over welke werkzaamheden het precies gaat, is hieronder te lezen.

Kabels en Leidingen

In het projectgebied liggen ruim 400 kabels en leidingen, waarvan er 300 verlegd moeten worden voor de werkzaamheden. In juni beginnen de ondergrondse, gestuurde boringen voor het verleggen van deze kabels en leidingen. In dit bericht is meer te lezen over deze werkzaamheden: start boringen voor het verleggen van kabels & leidingen.

Archeologie

De archeologische zoektocht naar Schans Lammen heeft in oktober vorig jaar een mooi resultaat opgeleverd: er zijn resten van de Spaanse schans gevonden. De resultaten van dit complexe onderzoek worden nu nog verwerkt. Het is nog niet bekend of en hoe de vondst zichtbaar wordt in het ontwerp van de Europaweg. De gemeente Leiden onderzoekt de mogelijkheden, uiteraard in samenwerking met de provincie.

Hoe houden wij je op de hoogte?

Via deze website zijn de ontwikkelingen te volgen. Ook is het mogelijk om te abonneren op nieuwsalerts over de RijnlandRoute. Het project kan ook gevolgd worden op Facebook, Twitter, LinkedIn en Instagram.