De N206 Euro­pa­weg, onder­deel van de Rijn­land­Rou­te, wordt ver­breed, de inde­ling van wegen ver­be­tert en er komen nieu­we brug­gen en fiets- en wan­del­pa­den rond het Lam­men­schans­plein. In dit bericht volgt een over­zicht van de stand van zaken van het project.

Voor het pro­ject is in 2014 een pro­vin­ci­aal inpas­sings­plan (PIP) vast­ge­steld. In dit plan staat aan­ge­ge­ven waar aan­pas­sin­gen aan de Euro­pa­weg, het Lam­men­schans­plein en aan­slui­ten­de wegen, fiets- en wan­del­pa­den plaats­vin­den. In het ont­werp­pro­ces dat na de vast­stel­ling van het PIP volg­de, werd dui­de­lijk dat er een aan­tal tech­ni­sche knel­pun­ten was. Hier moest een oplos­sing voor gevon­den wor­den, om het pro­ject te kun­nen uit­voe­ren. Ook de toe­voe­ging van een bus­strook en de bereik­baar­heid van de omge­ving tij­dens de bouw waren belang­rij­ke aan­dachts­pun­ten waar in de ver­de­re uit­wer­king van het ont­werp reke­ning mee gehou­den moest worden.

Ver­be­terd ont­werp Euro­pa­weg en Lammenschansplein

Om een oplos­sing te bie­den voor de knel­pun­ten, zijn in over­leg met de gemeen­te Lei­den de vol­gen­de ver­be­te­rin­gen in het ont­werp aangebracht:

  • Om te voor­ko­men dat het stam­ri­ool naast de Trek­vliet­brug bescha­digd raakt tij­dens de bouw, is de posi­tie en de hoog­te van de brug ver­an­derd. De brug wordt een paar meter in zui­de­lij­ke rich­ting opge­scho­ven en de door­vaart­hoog­te wordt ver­laagd naar 1.90 meter.
  • In het nieu­we ont­werp wordt een bus­strook aan de noord­zij­de van de Euro­pa­weg toe­ge­voegd. Tege­lij­ker­tijd met de inpas­sing van de bus­strook wordt de Euro­pa­weg ook iets in zui­de­lij­ke rich­ting ver­scho­ven. Dit geeft ruim­te voor een bete­re en vei­li­ge­re bouw­fa­se­ring, een bete­re door­stro­ming en min­der over­last voor de weg­ge­brui­ker tij­dens de uitvoering.
  • Met name rond­om de Lam­me­brug en het Lam­men­schans­plein is er wei­nig ruim­te voor de werk­zaam­he­den en de door­stro­ming van het ver­keer. Om de bereik­baar­heid zoveel moge­lijk te garan­de­ren gaat de nieu­we Lam­me­brug niet zoals in het oor­spron­ke­lijk ont­werp uit 2 delen bestaan, maar wordt deze in 1 keer gebouwd. Daar­door ont­staat er ruim­te om met een tij­de­lij­ke beweeg­ba­re brug aan de zuid­kant van de bestaan­de brug het ver­keer om te lei­den. Dit levert zowel tij­dens de bouw­fa­se als in de gebruiks­fa­se een vei­li­ger ont­werp op. Boven­dien onder­vindt het ver­keer dan min­der hin­der van de werkzaamheden.
  • Door aan­pas­sin­gen in de weg­lig­ging hoeft het Lam­men­schans­plein min­der hoog te wor­den dan in het eer­de­re ont­werp het geval was.

In het aan­ge­pas­te ont­werp zijn kan­sen benut voor een slim­me­re en vei­li­ge­re bouw, heeft de omge­ving min­der te maken met (verkeers-)overlast, is er meer aan­dacht voor de kwa­li­teit en de bus­strook is in het ont­werp toe­ge­voegd. Op dit moment wor­den de laat­ste ont­werp­wij­zi­gin­gen door­ge­voerd en de ver­wach­ting is dat het aan­ge­pas­te ont­werp van­af de zomer op de web­si­te te zien is.

Aan­pas­sen pro­vin­ci­aal inpassingsplan

Door de nood­za­ke­lij­ke aan­pas­sin­gen en ver­be­te­rin­gen, moet het PIP voor de Euro­pa­weg op een beperkt aan­tal pun­ten wor­den aan­ge­past. De ziens­wij­ze­pro­ce­du­re hier­voor begint naar ver­wach­ting in novem­ber dit jaar. Voor­af­gaand aan deze pro­ce­du­re heb­ben Gede­pu­teer­de Sta­ten onlangs beslo­ten dat er een zoge­noem­de start­no­ti­tie komt voor de aan­pas­sin­gen aan het PIP. De start­no­ti­tie wordt na de zomer behan­deld in Pro­vin­ci­a­le Staten.

Aan­be­ste­ding en start werkzaamheden

De aan­be­ste­ding is de pro­ce­du­re voor het zoe­ken naar de aan­ne­mer die de werk­zaam­he­den aan dit pro­ject­deel gaat uit­voe­ren. Naar ver­wach­ting start de aan­be­ste­ding eind van dit jaar, dan wordt ook meer dui­de­lijk over de plan­ning van de uitvoering.

Voor­be­rei­den­de werkzaamheden

In nau­we samen­wer­king met de gemeen­te Lei­den vin­den er wel al voor­be­rei­den­de werk­zaam­he­den bui­ten plaats. Over wel­ke werk­zaam­he­den het pre­cies gaat, is hier­on­der te lezen.

Kabels en Leidingen

In het pro­ject­ge­bied lig­gen ruim 400 kabels en lei­din­gen, waar­van er 300 ver­legd moe­ten wor­den voor de werk­zaam­he­den. In juni begin­nen de onder­grond­se, gestuur­de borin­gen voor het ver­leg­gen van deze kabels en lei­din­gen. In dit bericht is meer te lezen over deze werk­zaam­he­den: start borin­gen voor het ver­leg­gen van kabels & leidingen.

Arche­o­lo­gie

De arche­o­lo­gi­sche zoek­tocht naar Schans Lam­men heeft in okto­ber vorig jaar een mooi resul­taat opge­le­verd: er zijn res­ten van de Spaan­se schans gevon­den. De resul­ta­ten van dit com­plexe onder­zoek wor­den nu nog ver­werkt. Het is nog niet bekend of en hoe de vondst zicht­baar wordt in het ont­werp van de Euro­pa­weg. De gemeen­te Lei­den onder­zoekt de moge­lijk­he­den, uiter­aard in samen­wer­king met de provincie.

Hoe hou­den wij je op de hoogte?

Via deze web­si­te zijn de ont­wik­ke­lin­gen te vol­gen. Ook is het moge­lijk om te abon­ne­ren op nieuws­al­erts over de Rijn­land­Rou­te. Het pro­ject kan ook gevolgd wor­den op Facebook, Twit­ter, Lin­kedIn en Inst­agram.