In het pro­ject­ge­bied van de N206 Euro­pa­weg vin­den onder­grond­se gestuur­de borin­gen plaats voor het ver­leg­gen van kabels en lei­din­gen. In dit bericht lees je wel­ke voor­be­rei­din­gen afge­lo­pen peri­o­de plaats­von­den en wel­ke werk­zaam­he­den komen­de week plaatsvinden.

Boormachine Delftse JaagpadWerk­zaam­he­den Delft­se Jaagpad

Afge­lo­pen week von­den voor­be­rei­din­gen plaats voor het intrek­ken van een man­tel­buis in een geboor­de tun­nel van­af het Delft­se Jaag­pad naar het Lam­men­schans­plein (nabij het steun­punt van de pro­vin­cie Zuid-Hol­land). De leng­te van deze boring is onge­veer 153 meter. Tij­dens het intrek­ken van de buis in deze boring op zater­dag 12 juni is het Rijn-Schie­ka­naal, ter hoog­te van de Lam­me­brug, een dag­deel afge­slo­ten voor al het vaar­weg­ver­keer. Infor­ma­tie over alter­na­tie­ve vaar­rou­tes lees je in ons eer­de­re nieuws­be­richt.

Werk­zaam­he­den nabij bras­se­rie Cronesteyn

Nabij bras­se­rie Cro­ne­s­teyn is een werk­ter­rein in gebruik waar kunst­stof lei­din­gen aan elkaar zijn gelast (gesmol­ten). De gelas­te lei­din­gen lig­gen in het Rijn-Schie­ka­naal uit­ge­legd. Deze lei­ding wordt vrij­dag 18 juni inge­trok­ken door een boor­ma­chi­ne die opge­steld staat nabij de op- en afrit A4. De boring komt uit nabij bras­se­rie Cro­ne­s­teyn. Met een dia­me­ter van 50 cm en een leng­te van onge­veer 855 meter is dit de lang­ste boring die plaatsvindt.

Werk­zaam­he­den Plantijnstraat

Van­af vrij­dag 18 juni vin­den er voor­be­rei­den­de werk­zaam­he­den plaats voor twee borin­gen van­af de Plan­tijn­straat. Een boring gaat naar de Vrou­wen­weg en de ande­re naar het Lam­men­schans­plein. De voor­be­rei­den­de werk­zaam­he­den bestaan uit het inrich­ten van een boor­lo­ca­tie tegen­over de Konink­lij­ke Brill en het las­sen van een buis met een dia­me­ter 31,5 cen­ti­me­ter en een leng­te van onge­veer 70 meter. Deze lei­ding ligt uit­ge­legd op het trottoir.

Over­zicht boringen

Voor de Euro­pa­weg vin­den op tien loca­ties vin­den borin­gen plaats, een over­zicht van deze loca­ties staat op de pagi­na kabels en lei­din­gen.