Komend week­end op zater­dag 3 en zon­dag 4 okto­ber slo­pen we het oude via­duct van de A44 over de Omme­dijk­se­weg. Er wordt op bei­de dagen over­dag en ’s avonds gewerkt, van 06.00 uur ’s och­tends tot 00.00 uur ’s nachts. De daad­wer­ke­lij­ke sloop­werk­zaam­he­den vin­den plaats tus­sen 9.30 uur en 20.00 uur. Tij­dens de werk­zaam­he­den is de Omme­dijk­se­weg ter plaat­se van het via­duct afge­slo­ten. Alle wonin­gen zijn gewoon bereik­baar en het ver­keer wordt ter plaat­se omgeleid.

Voor de sloop van het beton­nen dek wor­den drie kra­nen met beton­schaar inge­zet. De scha­ren knip­pen het dek weg, waar­door er niet hoeft te wor­den gehakt. Het puin dat vrij­komt bij de sloop wordt ter plaat­se ver­gruisd en her­ge­bruikt voor de fun­de­ring van de ver­bre­de A44 die we de komen­de peri­o­de aan de oost­zij­de van de hui­di­ge rij­ba­nen rea­li­se­ren. Lees meer over de fase­ring van de werk­zaam­he­den voor de A44.

Wat gebeurt er daarna?

In het week­end van 3/​4 okto­ber slo­pen we het beton­nen dek van het via­duct. Na het week­end zul­len we ook de land­hoof­den en fun­de­rin­gen slo­pen, dat gebeurt op door­de­week­se dagen tij­dens regu­lie­re werk­tij­den. Naar ver­wach­ting zijn deze werk­zaam­he­den ca. begin novem­ber afge­rond. Daar­na bou­wen we een nieuw via­duct boven de Ommedijkseweg.

Onder­staan­de foto’s zijn gemaakt tij­dens de sloop van het via­duct over de Ples­man­laan, die afge­lo­pen week­end werd uitgevoerd.