Bij de ont­vangst­schacht, de plek waar de tun­nel­boor­ma­chi­ne na zijn onder­grond­se reis weer boven­komt, is gestart met de sloop van de diep­wand­kop­pen. Net als aan de oost­zij­de, bij de start­schacht, wordt gewerkt met diep­wan­den. Een diep­wand is een in de grond gevorm­de beton­nen wand die uit pane­len bestaat. De tun­nel­boor­ma­chi­ne boort bij aan­komst door de beton­nen wand heen.

Als de diep­wan­den klaar zijn, moet het boven­ste deel van het beton wor­den weg­ge­hakt om een goe­de aan­slui­ting te kun­nen maken met de kop­pel­balk die hier­op wordt aan­ge­bracht. De kop­pel­balk ver­bindt de ver­schil­len­de diep­wand­pa­ne­len met elkaar, zodat er geen spe­ling kan ont­staan wan­neer de tun­nel­boor­ma­chi­ne in de ont­vangst­schacht aan­komt. Ove­ri­gens is het beton voor­zien van glas­ve­zel­sta­ven in plaats van tra­di­ti­o­ne­le sta­len bewa­pe­ning. De tun­nel­boor­ma­chi­ne boort daar­door gemak­ke­lij­ker door de beton­nen wand heen.

Het weg­hak­ken van het beton kan hoor­baar zijn in de omge­ving. Vol­gens plan­ning wordt er in ieder geval nog tot en met vrij­dag 21 decem­ber gesloopt. Op maan­dag 7 janu­a­ri start het uit­voe­rings­team met het maken van de koppelbalk.