De sloop van de bus­brug over de Oude Rijn is in vol­le gang. Van­af maan­dag 27 novem­ber tot en met vrij­dag 1 decem­ber aan­staan­de wordt een deel van de brug gesloopt van­af het water. Van­we­ge werk­zaam­he­den door der­den aan de Rhijn­vreugd­brug in Lei­der­dorp is er in deze peri­o­de geen beroeps­vaart op de Oude Rijn.

Drij­ven­de bok
In over­leg met de vaar­weg­be­heer­der gebruikt Comol5 deze week om de lig­gers boven het water en een deel van de onder­steu­nings­con­struc­tie in het water te ver­wij­de­ren. Hier­bij wordt een drij­ven­de bok, een pon­ton met daar­op een vas­te kraan, inge­zet. De kraan kan enkel las­ten omhoog hij­sen en neerlaten.
De gesloop­te delen wor­den op het werk­ter­rein van de bus­brug aan de Rhijn­hof­weg neer­ge­legd. Daar van­daan wor­den de lig­gers met vracht­wa­gens over de bouw­weg naar het Trans­fe­ri­um rich­ting A44 afgevoerd.

Direct omwo­nen­den heb­ben een infor­ma­tie­brief met bij­la­ge ontvangen.