Van don­der­dag 8 tot en met zater­dag 10 okto­ber is de Robert Boy­le­weg afge­slo­ten voor de sloop van het oude A44 via­duct. Het ver­keer is opge­scho­ven naar het nieuw gebouw­de via­duct, zodat we het oude deel kun­nen slo­pen en het nieu­we deel kun­nen bou­wen voor de ver­bre­ding van de A44

Het dek wordt gesloopt door mid­del van knij­pen, om de over­last voor de omge­ving te ver­min­de­ren. Som­mi­ge delen wor­den gesloopt met behulp van NXburst, waar­bij gebruik wordt gemaakt van ver­hoog­de lucht­druk. Het puin wordt ter plaat­se ver­gruisd en her­ge­bruikt voor de ver­bre­ding van de A44 op deze locatie.

De afslui­ting is alleen ter hoog­te van het via­duct en geldt voor al het verkeer.

Bekijk hier­on­der de foto’s van de sloop van de eer­ste twee via­duc­ten in de afge­lo­pen weken, bij de Omme­dijk­se­weg en de Ples­man­laan N206.