Na 200 meter kwam er voor Gaia een nieu­we uit­da­ging: boren onder het Rijn-Schie­ka­naal op 25 meter diep­te. Van­mor­gen heb­ben we het Rijn-Schie­ka­naal suc­ces­vol gepas­seerd. Een bij­zon­de­re mijl­paal en een mooie pres­ta­tie van ons tun­nel­boor­team! We leg­gen kort uit wat er zo uit­da­gend was de afge­lo­pen dagen.

Druk, druk

Bij het boren wordt gebruik gemaakt van over­druk en tegen­druk, gewicht en tegen­wicht. Om bij­voor­beeld te voor­ko­men dat het voor­ste stuk bij de tun­nel­boor­ma­chi­ne –het graaf­front - instort, gebrui­ken we een ben­to­niet­vloei­stof. Die staat onder ver­hoog­de druk zodat er even­wicht kan ont­staan met de water- en grond­druk. Het toe­pas­sen van het prin­ci­pe van druk en tegen­druk was ook nodig voor de pas­sa­ge onder het Rijn-Schiekanaal.

Even­wich­tig

Onder het Rijn-Schie­ka­naal wordt nog niet zo diep geboord. Een van de moge­lijk­he­den van tegen­druk was om bal­last aan te bren­gen in het kanaal. Dan zou er geen scheep­vaart kun­nen plaats­vin­den. Dus dit was geen goe­de optie. We heb­ben ervoor geko­zen bij deze pas­sa­ge voor­af extra tests en bere­ke­nin­gen uit te voeren.

Op het maai­veld heb­ben we tus­sen de start­schacht en het Rijn-Schie­ka­naal spe­ci­a­le appa­ra­tuur geplaatst waar­mee de grond­druk onder het Rijn-Schie­ka­naal is nage­bootst. Met de meet­re­sul­ta­ten kon­den we Gaia zó afstel­len dat druk en tegen­druk opti­maal in even­wicht waren. Hier­mee was er voor ons vol­doen­de zeker­heid dat we het Rijn-Schie­ka­naal op een vei­li­ge wij­ze kon­den pas­se­ren. We zijn dus alweer een stap ver­der met boren. Op naar de vol­gen­de meters!

Stuk­je his­to­rie van Rijn-Schiekanaal

Het Rijn-Schie­ka­naal was oor­spron­ke­lijk een rivier, de Vliet. In de mid­del­eeu­wen was de Vliet een belang­rij­ke ver­bin­ding tus­sen de Oude Rijn en de Maas. Tegen­woor­dig is de Vliet geka­na­li­seerd en loopt van Lei­den via Voor­scho­ten, Leid­schen­dam-Voor­burg, Rijs­wijk en Delft naar Rot­ter­dam. Het gehe­le tra­ject wordt meest­al aan­ge­duid als het Rijn-Schie­ka­naal. In Leid­schen­dam is een sluis. Op de plaats van de sluis lag tot hal­ver­we­ge de 17e eeuw een over­toom. De Vliet was hier afge­damd en pas­sa­giers van trek­schui­ten moesten over­stap­pen om hun reis te ver­vol­gen. Goe­de­ren moesten wor­den over­ge­la­den. Tegen­woor­dig gaat het geluk­kig gemakkelijker.

Blijf Gaia vol­gen in haar onder­grond­se reis: Volg de boor