Cora van Nieu­wen­hui­zen, minis­ter van Infra­struc­tuur en Water­staat en Floor Ver­meu­len, gede­pu­teer­de pro­vin­cie Zuid-Hol­land onder­te­ke­nen 7 maart 2019 samen de over­een­komst voor Weg- en Tun­nel­be­heer N434, onder­deel van de RijnlandRoute.

De onder­te­ke­ning van de over­een­komst tus­sen Rijks­wa­ter­staat en de pro­vin­cie Zuid-Hol­land was een bij­zon­der moment. In de over­een­komst zijn Weg- en Tun­nel­be­heer voor 25 jaar vast­ge­legd. In aan­we­zig­heid van vele belang­stel­len­den bekrach­tig­den de minis­ter en de gede­pu­teer­de hun samenwerking.

Unie­ke samen­wer­king tus­sen pro­vin­cie en Rijkswaterstaat

De pro­vin­cie en Rijks­wa­ter­staat wer­ken al een lan­ge­re tijd samen aan de aan­leg van de Rijn­land­Rou­te, een nieu­we oost-west­ver­bin­ding tus­sen Kat­wijk en Lei­den. Een belang­rijk onder­deel is de rea­li­sa­tie van de cir­ca 2,5 kilo­me­ter lan­ge tun­nel in de N434 tus­sen de A44 en de A4 bij Lei­den. De 2 over­he­den wer­ken al van­af de voor­be­rei­ding tot de ople­ve­ring van de tun­nel nauw samen. De tun­nel is na ople­ve­ring eigen­dom van de pro­vin­cie. Maar het ope­ra­ti­o­neel beheer ligt straks bij Rijkswaterstaat.

Dit is de eer­ste keer dat we voor een tun­nel samen­wer­ken”, aldus Floor Ver­meu­len, gede­pu­teer­de Ver­keer en Ver­voer van de pro­vin­cie Zuid-Hol­land. “De samen­wer­king is effi­ci­ënt en draagt bij aan meer ver­keers­vei­lig­heid. Daar­naast waar­borgt de samen­wer­king de tun­nel­vei­lig­heid en een zo vlot en vei­lig moge­lij­ke door­stro­ming op de A4, N434 en de A44.” Minis­ter Van Nieu­wen­hui­zen: “Dat is natuur­lijk waar­voor we het doen. Met de Rijn­land­Rou­te komt er een snel­le­re en vei­li­ge­re door­stro­ming van het ver­keer rond Lei­den en Kat­wijk en op de A4 en A44. Dat bete­kent min­der ver­keers­hin­der, van­daar dat we van­uit het Rijk mee­be­ta­len, mee­den­ken en mee­doen met dit pro­ject. Ook bij het beheer van de weg en de tun­nel blij­ven de pro­vin­cie en Rijks­wa­ter­staat nauw samenwerken.”