Van­mor­gen vroeg zijn de defi­ni­tie­ve rij­ba­nen op de A44 in gebruik geno­men. In juli maak­ten we de rij­ba­nen rich­ting Amster­dam al defi­ni­tief en nu, na twee week­en­den hard wer­ken, zijn ook de door­gaan­de rij­ba­nen naar Den Haag ver­nieuwd. De ver­bre­ding van de A44 en de inrich­ting van de paral­lel­struc­tuur zijn hier­mee klaar! Voor de ver­bre­ding van het ruim 3 kilo­me­ter lan­ge stuk A44 tus­sen Was­se­naar en Lei­den zijn de via­duc­ten Ples­man­laan, Robert Boy­le­weg en Omme­dijk­se­weg in de afge­lo­pen 3 jaar vol­le­dig ver­nieuwd. Ook bouw­den we een nieu­we brug over de Oude Rijn, naast de bestaan­de brug. De A44 is nu voor­be­reid op de toe­kom­sti­ge aan­slui­ting op de tun­nel van de N434.

Week­end 11/​12 september

In het week­end van 11/​12 sep­tem­ber volgt alleen nog de defi­ni­tie­ve inrich­ting van aan­slui­ting Lei­den-West inclu­sief de extra op/​afritten van de A44. De capa­ci­teit van aan­slui­ting Lei­den-West wordt hier­mee ver­groot waar­door de door­stro­ming ver­be­tert. Daar­naast bou­wen we het komen­de jaar ver­der aan de fiets­tun­nel bij de N206 Ples­man­laan onder de A44, voor de fiets­rou­te tus­sen Kat­wijk en Leiden.