Op don­der­dag 24 en vrij­dag 25 sep­tem­ber voe­ren we asfal­te­rings­werk­zaam­he­den uit op de Rhijn­hof­weg en de Voor­scho­ter­weg ter hoog­te van het A44 via­duct. Bei­de wegen zijn ter hoog­te van het via­duct afge­slo­ten voor door­gaand ver­keer. Alle pan­den blij­ven bereik­baar. De nood- en hulp­dien­sten zijn geïn­for­meerd over deze werk­zaam­he­den en rij­den een aan­ge­pas­te route.

Asfal­te­ren Voorschoterweg

Op dit moment is de weg op deze loca­tie ver­smald. Door­dat het nieu­we via­duct noor­de­lij­ker is komen te lig­gen, ligt de weg­ver­smal­ling nu deels in de scha­duw. De weg­ver­smal­ling wordt ver­wij­derd om de ver­keers­vei­lig­heid op de Voor­scho­ter­weg te ver­be­te­ren. Ook wor­den de beton­pla­ten en tij­de­lij­ke bestra­ting ver­van­gen door de defi­ni­tie­ve bestrating.

Asfal­te­ren Rhijnhofweg

Via de Haag­se Schouw­weg en de Toren­vliet­brug kunt u de ande­re kant van de Rhijn­hof­weg bereiken.