Om ruim­te te maken voor de aan­leg van knoop­punt Omme­dijk, wordt het ver­keer op de A44 tij­de­lijk via een bypass geleid. De komen­de weken wor­den de voor­be­rei­den­de werk­zaam­he­den uitgevoerd.

Werk­zaam­he­den
De bypass wordt gro­ten­deels gere­a­li­seerd naast de A44 aan de kant van de Omme­dijk­se­weg. De werk­zaam­he­den voor de aan­leg van de bypass zelf wor­den gro­ten­deels over­dag uit­ge­voerd. Van­we­ge de beperk­te ruim­te en het voor­ko­men van (extra) ver­keers­hin­der wor­den de werk­zaam­he­den die dicht langs de A44 plaats­vin­den in de avond na de spits en in de nacht uitgevoerd.

Plan­ning
Van­af woens­dag 19 t/​m vrij­dag 28 sep­tem­ber wordt de toe­rit naar de A44 ter hoog­te van de Omme­dijk­se­weg ’s nachts afge­slo­ten en is er één rij­strook beschik­baar voor het ver­keer. We wer­ken dan ’s nachts aan de bypass voor het ver­keer dat van­uit Amster­dam rich­ting Den Haag rijdt. Van­af zater­dag 29 sep­tem­ber wordt de bypass voor deze rij­rich­ting in gebruik genomen.

De nach­te­lij­ke werk­zaam­he­den aan de bypass van de ande­re rij­rich­ting vin­den plaats tus­sen maan­dag 1 okto­ber en vrij­dag 2 novem­ber. Op de A44 wordt in de mees­te nach­ten één rij­strook in bei­de rich­tin­gen afge­slo­ten. Rond 2 novem­ber zal ook het ver­keer van Den Haag rich­ting Amster­dam over de nieu­we bypass wor­den geleid. Door onvoor­zie­ne omstan­dig­he­den kan het voor­ko­men dat de plan­ning wijzigt.

Werk­tij­den
De weg­werk­zaam­he­den in de nach­ten vin­den voor­na­me­lijk plaats tus­sen 21.00 en 6.00 uur. Het geluid van de mees­te werk­zaam­he­den zal opgaan in het geluid van het weg­ver­keer, moge­lijk dat het weg­fre­zen van het asfalt op bepaal­de loca­ties in de nabije omge­ving hoor­baar is. Voor het weg­ver­keer geldt dat er tij­dens de werk­zaam­he­den één of meer­de­re rij­stro­ken wor­den afge­slo­ten, wat nood­za­ke­lijk is om een vei­li­ge werk­ruim­te te cre­ë­ren. Ook wordt tij­dens de werk­zaam­he­den de maxi­mum snel­heid ver­laagd naar 100 km per uur.

Toe­kom­sti­ge situ­a­tie na rea­li­sa­tie van de bypass