Op 18 febru­a­ri 2022 heeft NRC een arti­kel gepu­bli­ceerd met daar­in ver­ha­len van (oud-)werknemers van de bouw van de Cor­bu­lo­tun­nel. Hier­in doen zij hun ver­haal en ver­tel­len zij over het gevoel van onvei­lig­heid wat zij heb­ben erva­ren tij­dens de bouw. De vei­lig­heid van de mede­wer­kers op de bouw­plaats is cru­ci­aal en het is dan ook frus­tre­rend en teleur­stel­lend dat zij dat niet zo heb­ben erva­ren. Om dit in de toe­komst te voor­ko­men, doet gede­pu­teer­de Zeven­ber­gen een oproep aan alle werk­ne­mers die zich onvei­lig voe­len of heb­ben gevoeld zich bij hem per­soon­lijk of bij een ver­trou­wens­per­soon te mel­den. Hier kun­nen zij in ver­trou­we­lijk­heid en onder vier ogen hun ver­haal delen om zo les­sen te kun­nen trek­ken voor de toe­komst. Los van deze oproep wordt er ook gewerkt aan de ver­volgstap­pen met betrek­king tot onderzoeken.

In het arti­kel wor­den naast deze ver­ha­len ook inci­den­ten en moge­lij­ke mis­stan­den bij de uit­be­ta­ling en de arbeids­om­stan­dig­he­den genoemd. Deze sig­na­len wor­den door de pro­ject­or­ga­ni­sa­tie en gede­pu­teer­de Zeven­ber­gen zeer seri­eus geno­men. Na een afwe­ging van alle moge­lijk­he­den die er zijn voor ver­der onder­zoek zal er een keu­ze wor­den gemaakt en dit ver­der in gang gezet wor­den. Een nade­re toe­lich­ting van gede­pu­teer­de Zeven­ber­gen op dit arti­kel is te lezen in zijn brief aan de Pro­vin­ci­a­le Sta­ten.