Op 22 decem­ber jl. heeft de Raad van Sta­te de beroe­pen tegen de 3 omge­vings­ver­gun­nin­gen voor de tij­de­lij­ke ver­leg­ging van de N206 in Val­ken­burg onge­grond ver­klaard. Daar­mee zijn de ver­gun­nin­gen onher­roe­pe­lijk. In novem­ber 2020 wees de Raad van Sta­te de ver­zoe­ken om een voor­lo­pi­ge voor­zie­ning al af.

Tij­de­lij­ke ver­leg­ging Tjalmaweg

De tij­de­lij­ke weg (in bei­de rij­rich­tin­gen) is nood­za­ke­lijk omdat aan­ne­mer Bos­ka­lis het ver­die­pen en ver­bre­den van de ir. G. Tjal­ma­weg als onder­deel van de Rijn­land­Rou­te in één keer van oost naar west uit­voert. Tij­dens het uit­voe­ren van deze werk­zaam­he­den, kan het ver­keer over de tij­de­lij­ke weg door­rij­den en blijft de regio bereik­baar. Deze tij­de­lij­ke weg is naar ver­wach­ting ander­half jaar in gebruik, van 1 augus­tus 2021 tot eind 2022.

Aan­ne­mer Bos­ka­lis treft diver­se maat­re­ge­len om de hin­der voor omwo­nen­den zoveel moge­lijk te beper­ken, zoals:

  • Het ver­la­gen van de ver­keers­snel­heid van 80 km/​u naar 50 km/​u;
  • Het plaat­sen van tij­de­lij­ke geluid­scher­men langs de dorps­zij­de van de tij­de­lij­ke N206 met een fot­oprint aan de dorps­zij­de ter hoog­te van Duin­zicht en Veldzicht;
  • Het gro­ten­deels druk­ken van dam­wan­den in plaats van trillen;
  • Het laten rij­den van het bouw­ver­keer door de bouwkuip.

Daar­naast is er een aan­vul­lend pak­ket hin­der­be­per­ken­de maat­re­ge­len toe­ge­past. In eer­de­re bericht­ge­ving op de web­si­te is hier ook aan­dacht aan besteed.

Meer infor­ma­tie

De uit­spra­ken van de Raad van Sta­te leest u op de web­si­te van de Raad van State: