Het provinciebestuur treft aanvullende maatregelen om de hinder van de tijdelijke, noordelijke verlegging van de N206 ir. G. Tjalmaweg verder te beperken. Op advies van de hiervoor opgerichte werkgroep worden 11 maatregelen uitgevoerd, waaronder stil asfalt, maatregelen voor de nabijgelegen school en aanplant grotere bomen in de parkstrook. Het college van Gedeputeerde Staten heeft op 3 november het “Uitvoeringsprogramma Aanvullende hinderbeperkende maatregelen” vastgesteld. Het uitvoeren van de maatregelen is nog wel afhankelijk van de doorgang van de geplande noordelijke verlegging van de N206 door aannemer Boskalis, waarover momenteel nog een procedure bij de Raad van State loopt.

Uitvoeringsprogramma Aanvullende hinderbeperkende maatregelen.

In het rapport “Aanvullende hinderbeperkende maatregelen tijdelijke noordelijke verlegging N206” zijn de aanvullende hinderbeperkende maatregelen, het proces en het advies van de werkgroep beschreven. Van de maatregelen die in het rapport verder zijn uitgewerkt is een indicatie van de bijbehorende kosten opgenomen.

Gedeputeerde Staten hebben – op advies van de werkgroep – besloten de volgende 11 maatregelen te realiseren, onderverdeeld in tijdelijke en definitieve maatregelen:

Tijdelijke maatregelen
  • (fiets)Bereikbaarheid: extra inzet van verkeersregelaars en/of verkeerslicht. Verdere verkenning van mogelijke verlichting langs de Kooltuinweg.
  • Geluid: stil asfalt op de tijdelijke verlegging van de N206.
  • Maatregelen O.B.S. De Dubbelburg: drie tijdelijke lokalen ter ontlasting van locatie Valkenhorst nabij locatie Duyfrak, een ventilatiesysteem en een patio/geluidswand op locatie Valkenhorst.
  • Groenmaatregelen: een tijdelijke hondenuitlaatplek.
Definitieve maatregelen

Deze groenmaatregelen in de parkstrook worden opgenomen in het pakket:

  • Bos ten behoeve van de biodiversiteit.
  • Avontuurlijke speelplekken voor de jeugd (8 – 14 jaar).
  • Upgraden van het voetpad i.v.m. rolstoelvriendelijkheid.
  • Aanplant grotere bomen.
  • Ontmoetingsplekken.

Dit pakket aan maatregelen is begroot op € 1.975.500,- (excl. btw). De aanvullende maatregelen zijn bedoeld om de hinder voor de bewoners, basisschool O.B.S. De Dubbelburg en fietsers zoveel mogelijk te beperken en de inrichting van de parkstrook beter te laten aansluiten bij de wensen van de omgeving. De 11 maatregelen vullen de hinderbeperkende maatregelen aan die aannemer Boskalis al treft. Indien verdere uitwerking/overleg met de omgeving leidt tot aanvullende maatregelen die passen binnen de randvoorwaarden en het resterende budget, kunnen deze nog worden toegevoegd aan het pakket.

Werkgroep en proces

Nadat de provincie in juni € 2,5 miljoen (excl. btw) beschikbaar stelde, werd aan bewoners en bedrijven gevraagd ideeën aan te leveren en een werkgroep te vormen om de ideeën uit te werken. De oproep resulteerde in zestien ideeën die door de werkgroep in samenwerking met provincie, aannemer Boskalis en gemeente Katwijk verder zijn aangescherpt tot concrete maatregelen. Die concrete maatregelen zijn getoetst aan de spelregels en onderzocht op haalbaarheid voor uitvoerbaarheid, tijd, geld en eventuele risico’s. Een aantal maatregelen bleken niet haalbaar, omdat zij elders worden opgepakt of niet passen binnen de randvoorwaarden of de planning of omdat zij geen raakvlak hebben met de tijdelijke N206 en/of definitieve situatie in de parkstrook. In de werkgroep namen bewoners, ouders van leerlingen van O.B.S. De Dubbelburg, vertegenwoordigers van de wijkraad, de Fietsersbond en leden van de medezeggenschapsraad O.B.S. De Dubbelburg deel.

Vervolg

De maatregelen worden verder uitgewerkt, waarbij de gemeente Katwijk, als toekomstig beheerder van de definitieve groenmaatregelen, is betrokken. Hierover maken de gemeente en de provincie afspraken met elkaar. De bereikbaarheidsmaatregel, toepassen van stil asfalt en de tijdelijke hondenuitlaatplek zijn gelijk klaar met het openstellen van de tijdelijke weg. Het streven is de maatregelen voor de school uiterlijk in de zomervakantie van 2021 uitgevoerd te hebben. Dit is mede afhankelijk van het nog te doorlopen subsidietraject, benodigde vergunningen en mogelijkheden om de werkzaamheden uit te voeren (bijvoorbeeld als er geen les wordt gegeven). De groenmaatregelen gericht op de definitieve situatie leiden – naar huidige inzichten – niet tot uitloop van de planning.