Het pro­vin­cie­be­stuur treft aan­vul­len­de maat­re­ge­len om de hin­der van de tij­de­lij­ke, noor­de­lij­ke ver­leg­ging van de N206 ir. G. Tjal­ma­weg ver­der te beper­ken. Op advies van de hier­voor opge­rich­te werk­groep wor­den 11 maat­re­ge­len uit­ge­voerd, waar­on­der stil asfalt, maat­re­ge­len voor de nabij­ge­le­gen school en aan­plant gro­te­re bomen in de park­strook. Het col­le­ge van Gede­pu­teer­de Sta­ten heeft op 3 novem­ber het “Uit­voe­rings­pro­gram­ma Aan­vul­len­de hin­der­be­per­ken­de maat­re­ge­len” vast­ge­steld. Het uit­voe­ren van de maat­re­ge­len is nog wel afhan­ke­lijk van de door­gang van de geplan­de noor­de­lij­ke ver­leg­ging van de N206 door aan­ne­mer Bos­ka­lis, waar­over momen­teel nog een pro­ce­du­re bij de Raad van Sta­te loopt.

Uit­voe­rings­pro­gram­ma Aan­vul­len­de hin­der­be­per­ken­de maatregelen.

In het rap­port “Aan­vul­len­de hin­der­be­per­ken­de maat­re­ge­len tij­de­lij­ke noor­de­lij­ke ver­leg­ging N206” zijn de aan­vul­len­de hin­der­be­per­ken­de maat­re­ge­len, het pro­ces en het advies van de werk­groep beschre­ven. Van de maat­re­ge­len die in het rap­port ver­der zijn uit­ge­werkt is een indi­ca­tie van de bij­be­ho­ren­de kos­ten opgenomen.

Gede­pu­teer­de Sta­ten heb­ben - op advies van de werk­groep - beslo­ten de vol­gen­de 11 maat­re­ge­len te rea­li­se­ren, onder­ver­deeld in tij­de­lij­ke en defi­ni­tie­ve maatregelen:

Tij­de­lij­ke maatregelen
  • (fiets)Bereikbaarheid: extra inzet van ver­keers­re­ge­laars en/​of ver­keers­licht. Ver­de­re ver­ken­ning van moge­lij­ke ver­lich­ting langs de Kooltuinweg.
  • Geluid: stil asfalt op de tij­de­lij­ke ver­leg­ging van de N206.
  • Maat­re­ge­len O.B.S. De Dub­bel­burg: drie tij­de­lij­ke loka­len ter ont­las­ting van loca­tie Val­ken­horst nabij loca­tie Duy­frak, een ven­ti­la­tie­sys­teem en een patio/​geluidswand op loca­tie Valkenhorst.
  • Groen­maat­re­ge­len: een tij­de­lij­ke hondenuitlaatplek.
Defi­ni­tie­ve maatregelen

Deze groen­maat­re­ge­len in de park­strook wor­den opge­no­men in het pakket:

  • Bos ten behoe­ve van de biodiversiteit.
  • Avon­tuur­lij­ke speel­plek­ken voor de jeugd (8 – 14 jaar).
  • Upgra­den van het voet­pad i.v.m. rolstoelvriendelijkheid.
  • Aan­plant gro­te­re bomen.
  • Ont­moe­tings­plek­ken.

Dit pak­ket aan maat­re­ge­len is begroot op € 1.975.500,- (excl. btw). De aan­vul­len­de maat­re­ge­len zijn bedoeld om de hin­der voor de bewo­ners, basis­school O.B.S. De Dub­bel­burg en fiet­sers zoveel moge­lijk te beper­ken en de inrich­ting van de park­strook beter te laten aan­slui­ten bij de wen­sen van de omge­ving. De 11 maat­re­ge­len vul­len de hin­der­be­per­ken­de maat­re­ge­len aan die aan­ne­mer Bos­ka­lis al treft. Indien ver­de­re uitwerking/​overleg met de omge­ving leidt tot aan­vul­len­de maat­re­ge­len die pas­sen bin­nen de rand­voor­waar­den en het res­te­ren­de bud­get, kun­nen deze nog wor­den toe­ge­voegd aan het pakket.

Werk­groep en proces

Nadat de pro­vin­cie in juni € 2,5 mil­joen (excl. btw) beschik­baar stel­de, werd aan bewo­ners en bedrij­ven gevraagd idee­ën aan te leve­ren en een werk­groep te vor­men om de idee­ën uit te wer­ken. De oproep resul­teer­de in zes­tien idee­ën die door de werk­groep in samen­wer­king met pro­vin­cie, aan­ne­mer Bos­ka­lis en gemeen­te Kat­wijk ver­der zijn aan­ge­scherpt tot con­cre­te maat­re­ge­len. Die con­cre­te maat­re­ge­len zijn getoetst aan de spel­re­gels en onder­zocht op haal­baar­heid voor uit­voer­baar­heid, tijd, geld en even­tu­e­le risico’s. Een aan­tal maat­re­ge­len ble­ken niet haal­baar, omdat zij elders wor­den opge­pakt of niet pas­sen bin­nen de rand­voor­waar­den of de plan­ning of omdat zij geen raak­vlak heb­ben met de tij­de­lij­ke N206 en/​of defi­ni­tie­ve situ­a­tie in de park­strook. In de werk­groep namen bewo­ners, ouders van leer­lin­gen van O.B.S. De Dub­bel­burg, ver­te­gen­woor­di­gers van de wijk­raad, de Fiet­sers­bond en leden van de mede­zeg­gen­schaps­raad O.B.S. De Dub­bel­burg deel.

Ver­volg

De maat­re­ge­len wor­den ver­der uit­ge­werkt, waar­bij de gemeen­te Kat­wijk, als toe­kom­stig beheer­der van de defi­ni­tie­ve groen­maat­re­ge­len, is betrok­ken. Hier­over maken de gemeen­te en de pro­vin­cie afspra­ken met elkaar. De bereik­baar­heids­maat­re­gel, toe­pas­sen van stil asfalt en de tij­de­lij­ke hon­den­uit­laat­plek zijn gelijk klaar met het open­stel­len van de tij­de­lij­ke weg. Het stre­ven is de maat­re­ge­len voor de school uiter­lijk in de zomer­va­kan­tie van 2021 uit­ge­voerd te heb­ben. Dit is mede afhan­ke­lijk van het nog te door­lo­pen sub­si­diet­ra­ject, beno­dig­de ver­gun­nin­gen en moge­lijk­he­den om de werk­zaam­he­den uit te voe­ren (bij­voor­beeld als er geen les wordt gege­ven). De groen­maat­re­ge­len gericht op de defi­ni­tie­ve situ­a­tie lei­den - naar hui­di­ge inzich­ten - niet tot uit­loop van de planning.