Tij­dens de infor­ma­tie­ve ses­sie van de gemeen­te­raad van Kat­wijk over de werk­zaam­he­den aan de N206 ir. G. Tjal­ma­weg zijn op 12 novem­ber jl. zor­gen en vra­gen uit­ge­spro­ken door bewo­ners, onder­ne­mers en raads­le­den, over diver­se onder­wer­pen. De pro­vin­cie en Bos­ka­lis nemen deze zor­gen en vra­gen zeer seri­eus. Zo volgt bin­nen­kort meer infor­ma­tie over de bouw­stof Beau­mix en wordt het con­tact met bewo­ners en onder­ne­mers geïn­ten­si­veerd, in afstem­ming met de gemeen­te Katwijk.