Langs de N206 ir. G. Tjal­ma­weg, aan de zij­de van Val­ken­horst en aan­slui­tend door de Duin­val­lei komt een (vrij­lig­gen­de) bus­baan, onder­deel van de R-net cor­ri­dor Lei­den-Kat­wijk-Noord­wijk. Deze bus­baan gaat onder de toe­kom­sti­ge onge­lijk­vloer­se aan­slui­ting Val­ken­burg-West door. De pro­vin­cie heeft beslo­ten deze bus onder­door­gang mee te nemen in het werk aan de Tjal­ma­weg. Het com­bi­ne­ren van deze werk­zaam­he­den bete­kent min­der hin­der voor de omge­ving. Ook biedt het de kans om ont­werp en uit­voe­ring opti­maal op elkaar af te stem­men. Gede­pu­teer­de Fre­de­rik Zeven­ber­gen: ‘Door de bus onder­door­gang bij Val­ken­burg-West nu al mee te nemen bij de werk­zaam­he­den voor de Tjal­ma­weg, voor­ko­men we dat de aan­slui­ting Val­ken­burg-West in een late­re fase opnieuw dicht moet’.

R-net bus­cor­ri­dor Leiden-Katwijk-Noordwijk

Het is de ambi­tie om de (vrij­lig­gen­de) bus­baan klaar te heb­ben op het moment dat de eer­ste bewo­ners van Val­ken­horst hun intrek nemen in de nieu­we woning. Daar­om wer­ken pro­vin­cie Zuid-Hol­land en gemeen­te Kat­wijk samen aan het ver­snel­len van de uit­voe­ring van de bus corridor.

De R-net bus­baan vormt onder­deel van bereik­baar­heids­maat­re­ge­len voor Val­ken­horst, die het moge­lijk maken om te bou­wen met een lage par­keer­norm. De pro­vin­cie Zuid-Hol­land en de gemeen­te Kat­wijk wer­ken geza­men­lijk aan dit plan. Het stre­ven is de bus­baan eind 2024 op te leve­ren en in gebruik te nemen. Dan wor­den ook de eer­ste wonin­gen van Val­ken­horst opge­le­verd. Tot­dat de bus­baan klaar is, rij­den de bus­sen mee over de bestaan­de N206.

Kijk voor meer infor­ma­tie over R-net Lei­den-Kat­wijk-Noord­wijk op de web­si­te van de pro­vin­cie.

Plan­ning N206 ir. G. Tjalmaweg

De extra werk­zaam­he­den die Bos­ka­lis gaat uit­voe­ren voor de bus onder­door­gang wor­den opge­van­gen in de plan­ning. Naar ver­wach­ting is de onge­lijk­vloer­se aan­slui­ting Val­ken­burg-West medio 2023 klaar.