De Raad van State heeft een beroep op de partiele herziening van het inpassingsplan RijnlandRoute afgewezen. Hiermee is het provinciaal inpassingsplan voor de N206 Europaweg onherroepelijk geworden en kunnen in het najaar de werkzaamheden beginnen.

Partiele herziening inpassingsplan

Een provinciaal inpassingsplan (PIP) is een bestemmingsplan dat is opgesteld door de provincie Zuid-Holland. De partiële herziening was nodig omdat enkele ontwerpwijzigingen voor het projectdeel N206 Europaweg niet pasten in het PIP RijnlandRoute.

Uitspraak

Volgens de bestuursrechter heeft de provincie voldoende rekening gehouden met de omgeving, eventuele geluidhinder en schade aan gebouwen als gevolg van de werkzaamheden en de toename van het verkeer.

Werkzaamheden

Momenteel vinden er voorbereidende werkzaamheden plaats, zoals grondonderzoek. In het najaar beginnen de werkzaamheden.

Meer informatie over de werkzaamheden en de planning staat op de pagina planning Europaweg.