De komen­de twee maan­den wordt bij werk­zaam­he­den in de Cor­bu­lo­tun­nel een pilot uit­ge­voerd met exoske­let­ten; lichaams­har­nas­sen die onder meer gebruikt wor­den bij wer­ken boven het hoofd. Met een exoske­let wor­den fysie­ke las­ten beter over het lichaam ver­deeld. De pro­vin­cie Zuid-Hol­land en Comol5/Croonwolter&dros wer­ken in deze pilot samen om te onder­zoe­ken of een exoske­let kan bij­dra­gen aan onder­steu­ning bij werk­zaam­he­den boven het hoofd, zodat er min­der ver­moeid­heid optreedt en mede­wer­kers vita­ler en tot late­re leef­tijd kun­nen doorwerken.

Gedu­ren­de 2 maan­den wer­ken een aan­tal mede­wer­kers met en zon­der het exoske­let. Bij deze test wordt met bewe­gings- en hart­sen­so­ren geme­ten wat het ver­schil in belas­ting en inspan­ning is bij het uit­voe­ren van diver­se werk­zaam­he­den op de bouw­plaats. Na deze peri­o­de wordt geë­va­lu­eerd hoe de gebrui­kers de exoske­let­ten erva­ren en wordt aan de hand daar­van een moge­lijk ver­volg bepaald.

De pro­vin­cie heeft aan­ne­mer Comol5/Croonwolter&dros uit­ge­daagd om met inno­va­ties aan de slag te gaan op het gebied van vei­lig wer­ken. Daar­op zijn zij, met steun van de pro­vin­cie, gestart met de pilot. Bin­nen­kort wordt nog een twee­de pilot uit­ge­voerd met het wer­ken met body­cams. Resul­ta­ten uit de pilots neemt de pro­vin­cie mee bij ande­re pro­vin­ci­a­le bouwprojecten.