Aan de Ach­ter­weg is sinds dit voor­jaar een test­lo­ca­tie inge­richt om ver­schil­len­de metho­des te tes­ten bij het plaat­sen en trek­ken van dam­wan­den. Bos­ka­lis heeft een proef­op­stel­ling van een dam­wand gemaakt: een rij dam­wand­plan­ken met daar­te­gen een gewa­pen­de grond­ke­ring. De hei­stel­ling die is opge­bouwd, trekt de dam­wand op ver­schil­len­de manie­ren uit de grond.

De bouw­kuip, waar Bos­ka­lis later de ver­diep­te lig­ging van de Tjal­ma­weg in bouwt, bestaat uit wan­den van gewa­pen­de grond en een bodem van folie. De folie houdt het grond­wa­ter van onder­af tegen, de dam­wan­den hou­den het grond­wa­ter van de zij­kant tegen. Tij­dens de proef die deze week is uit­ge­voerd, zijn de dam­wan­den eruit getrok­ken om het effect op de gewa­pen­de grond­ke­ring én de folie­con­struc­tie te beoor­de­len. Met sen­so­ren is geme­ten hoe sterk de zij­wan­den van de opge­bouw­de con­struc­tie met gewa­pen­de grond zijn. Ook is geke­ken hoe de folie­con­struc­tie met de toe­ge­pas­te bescher­mings­mid­de­len (geo­tex­tiel en wape­nings­net) zich houdt. De metin­gen zijn bedoeld om de bes­te werk­wij­ze te bepa­len voor­dat de werk­zaam­he­den echt gaan star­ten. Het uit­trek­ken van de dam­wan­den duurt een paar dagen, daar­na gaat de dam­wand­stel­ling weer op transport.

In de eind­si­tu­a­tie is in totaal cir­ca 4 kilo­me­ter dam­wand nodig.

Bekijk hier­on­der de foto’s van de proef: