Bos­ka­lis gaat op maan­dag 23 en dins­dag 24 maart tes­ten uit­voe­ren met ver­schil­len­de metho­des en geluid­dem­pen­de maat­re­ge­len bij het plaat­sen van dam­wan­den in de grond. Het doel is de meest hin­der­be­per­ken­de metho­de te onder­zoe­ken. Voor de ver­diep­te lig­ging van de Tjal­ma­weg in de eind­si­tu­a­tie moet in totaal cir­ca 4 kilo­me­ter dam­wand in de grond wor­den aangebracht.

Dam­wand

Een dam­wand is een grond- en water­ke­ren­de con­struc­tie, die bestaat uit een ver­ti­caal in de grond geplaatste wand. De wand bestaat uit los­se ele­men­ten, in dit geval sta­len pane­len, die door mid­del van een slot­ver­bin­ding met elkaar zijn ver­bon­den. Een dam­wand wordt in de grond gebracht door hei­en, tril­len of druk­ken. Bij de N206 ir. G. Tjal­ma­weg wor­den de dam­wan­den aan de noord- en zuid­zij­de van de ver­nieuw­de N206 geplaatst. Ver­vol­gens wordt de grond tus­sen de dam­wan­den uit­ge­gra­ven en wordt de weg ver­diept aan­ge­legd in de bak die ont­staan is.

Tes­ten met diver­se methodes

Bos­ka­lis gaat proe­ven uit­voe­ren met ver­schil­len­de metho­des om de dam­wan­den in de grond aan te bren­gen. Tij­dens de proe­ven wordt het geluids­ni­veau en het tril­lings­ni­veau in de omge­ving geme­ten. Met de uit­komst van de proe­ven kan een voor­spel­ling gemaakt wor­den van de geluid- en tril­ling­hin­der bij de wonin­gen langs de N206. Het doel is een gede­gen prak­tijk­on­der­zoek naar de meest hin­der­be­per­ken­de metho­de. De ver­schil­len­de metho­des maken onder ande­re gebruik van:

 • Lich­te of zwa­re damwanden;
 • Een licht of zwaar heiblok;
 • Geheel of gedeel­te­lijk dicht­las­sen van de ope­nin­gen en naden;
 • Het met hout bekle­den van het heiframe;
 • Vul­ling aan­bren­gen in het slot tus­sen de planken.
Proef­lo­ca­tie

De loca­tie van de proe­ven is ten zui­den van de Tjal­ma­weg, op het ter­rein tus­sen de N206 en de Ach­ter­weg. Op don­der­dag 19 en vrij­dag 20 maart wordt de hei­stel­ling aan­ge­voerd en opge­bouwd. Op maan­dag 23 en dins­dag 24 maart wor­den de dam­wan­den aan­ge­bracht en star­ten de proe­ven met het meten van de hin­der. Op woens­dag 25 maart wor­den de dam­wan­den weer omhoog getrok­ken en start een nieu­we proef met het opbou­wen van een grond­wal met gewa­pen­de grond. Deze proef duurt een aan­tal weken tot­dat dui­de­lijk is wel­ke sterk­te de gewa­pen­de grond exact heeft.

Ove­ri­ge werkzaamheden

Naast de proe­ven die uit­ge­voerd wor­den op het ter­rein bij de Ach­ter­weg, voert Bos­ka­lis de komen­de weken de vol­gen­de werk­zaam­he­den uit:

 • Opho­gin­gen aan­bren­gen als voor­be­las­ting voor het land­hoofd van de nieu­we Torenvlietbrug;
 • Opho­gin­gen aan­bren­gen aan de zuid­zij­de van de N206, als voor­be­las­ting voor de nieu­we onge­lijk­vloer­se aan­slui­ting Val­ken­burg Oost;
 • Maat­re­ge­len op de bouw­ter­rei­nen tref­fen zodat vogels niet gaan broe­den en het plaat­sen van pad­den­scher­men. Dit gaat om de vol­gen­de ter­rei­nen:
  - Aan de zuid­zij­de van de N206 de loca­ties van de toe­kom­sti­ge aan­slui­tin­gen Val­ken­burg Oost en West
  - De depot­ruim­tes op het voor­ma­li­ge vlieg­kamp Val­ken­burg
  - Het ter­rein waar het nieuw aan te leg­gen brand­weer­pad komt, tus­sen de Toren­vliet­slaan en de Voorschoterweg
 • Arche­o­lo­gisch veld­on­der­zoek aan de noord­zij­de van de N206 ter hoog­te van Veldzicht.

Deze voor­be­rei­den­de werk­zaam­he­den zijn nodig voor de aan­leg van de eind­si­tu­a­tie en maken een even­tu­e­le zui­de­lij­ke vari­ant van de tij­de­lij­ke ver­leg­ging van de N206 niet onmogelijk.