De knot­wil­gen en de krui­den­rij­ke gras­sen en vas­te plan­ten die deel uit­ma­ken van het ont­werp “Pol­der­land­schap met knot­wil­gen” zijn geplant in het mid­den van de roton­de bij de Toren­vliet­slaan. Wet­hou­der Rien Nagte­gaal en Gerien Barn­hoorn waren erbij. De wil­gen sym­bo­li­se­ren, samen met de gras­soor­ten eron­der, het pol­der­land­schap in deze omge­ving. Gerien bedacht het win­nen­de ont­werp van de groen­in­vul­ling, dat na een par­ti­ci­pa­tie­tra­ject door de inwo­ners van Val­ken­burg werd gekozen.

Mooi om weer een stuk­je groen toe te voe­gen aan onze gemeen­te, dat wat mij betreft niet alleen sym­bool staat voor het pol­der­land­schap, maar ook voor de betrok­ken­heid van onze bewo­ners‘, aldus wet­hou­der Rien Nagte­gaal. Gerien Barn­hoorn: ‘Erg leuk om je eigen idee hier als jon­ge aan­plant te zien staan. Ik hoop dat veel voor­bij­gan­gers er ple­zier aan gaan beleven!’

Ver­keers­vei­lig

Het ont­werp van de groen­in­vul­ling is, van­uit de kaders van de gemeen­te, ver­keers­vei­lig en goed te onder­hou­den. Zo zorgt de hoog­te van de beplan­ting ervoor dat de auto­ver­lich­ting het tege­moet­ko­mend ver­keer op de roton­de niet kan hin­de­ren. Tege­lij­ker­tijd moet er zicht blij­ven op de wegen. Het ont­werp sluit ook aan op het groen­plan van de aan­lig­gen­de wijk ‘t Duyfrak.

Geko­zen ontwerp

Het ont­werp “Pol­der­land­schap met knot­wil­gen” werd geko­zen door de bewo­ners van Val­ken­burg, na een stem­ron­de met vier inzendingen.

Nog even groeien

De beplan­ting heeft nu nog niet de defi­ni­tie­ve hoog­te en volu­me, wil­gen wor­den name­lijk als tak geplant. Ze berei­ken over onge­veer drie jaar de hoog­te zoals op de afbeel­ding. Wel zul­len ze al snel groen gaan uitlopen.

“Polderlandschap met knotwilgen” is aangeplant bij rotonde Torenvlietslaan

Pol­der­land­schap met knotwilgen”