Bekijk hier de plan­ning voor de werk­zaam­he­den die de komen­de tijd wor­den uit­ge­voerd voor de ver­diep­te lig­ging N434, de ont­vangst­schacht van de tun­nel­boor­ma­chi­ne en de bouw van de geluids­scher­men langs de A44.

Plan­ning
Hier­on­der vindt u een glo­baal over­zicht van de hui­di­ge plan­ning. Door onvoor­zie­ne omstan­dig­he­den kan het voor­ko­men dat de plan­ning wijzigt.

1. Ont­vangst­schacht tunnelboormachine
De ont­vangst­schacht (thv de G. Brau­tigam­sin­gel in Lei­den) is de plek waar in het najaar van 2019 de tun­nel­boor­ma­chi­ne arri­veert na het boren van de eer­ste tun­nel­buis. De bouw­kuip bestaat voor een deel uit diep­wan­den en voor een deel uit damwanden.
Eind mei: Start bouw diep­wan­den (duur 5 a 6 weken)
Van­af 9 juli:  Aan­bren­gen 1e deel dam­wan­den (duur ca. 2 weken)
Van­af 20 augus­tus: Aan­bren­gen 2e deel dam­wan­den  (duur ca. 1 week)
Van­af 20 augus­tus: Aan­bren­gen fun­de­rings­pa­len (duur ca. 7 weken)
Medio sep­tem­ber: Slo­pen boven­zij­de diep­wand (duur ca. 2 weken)
Van­af najaar: Uit­gra­ven bouwkuipen
Van­af voor­jaar 2019: Beton­wer­ken zoals vloe­ren en wanden

2. Ver­diep­te lig­ging - Deel Lot­te Beese­straat - Buizerdbos
Voor de ver­diep­te lig­ging wor­den meer­de­re bouw­kui­pen gemaakt. Op het deel ter hoog­te van de Lot­te Beese­straat tot aan het Bui­zerd­bos wor­den dit jaar de vol­gen­de werk­zaam­he­den uitgevoerd:
Eind mei - medio juni:  Aan­bren­gen damwanden
Medio juni: Aan­bren­gen fun­de­rings­pa­len  (ca. 6 weken)
Eind juli:  Aan­bren­gen stem­pels bouwkuip
Van­af medio augus­tus:  Uit­gra­ven bouw­put, start beton­wer­ken (vloe­ren, wanden)

3. Ver­diep­te lig­ging - aqua­duct Veenwatering
Rond­om het aqua­duct Veen­wa­te­ring zijn de dam­wan­den al aan­ge­bracht. Begin juni
wordt gestart met het aan­bren­gen van de fun­de­rings­pa­len. De plan­ning is als volgt:
Van­af 4 juni:   Start aan­bren­gen fun­de­rings­pa­len (duur ca. 8 weken)
Eind juli:   Aan­bren­gen stem­pels bouwkuip
Van­af 20 augus­tus:  Uit­gra­ven bouwkuip
Najaar:  Aan­bren­gen onder­wa­ter­be­ton vloer en ove­ri­ge betonwerken

4. Ver­diep­te lig­ging - nabij aan­slui­ting op A44
Medio augus­tus:   Aan­bren­gen dam­wan­den (duur ca. 6 weken)
Omstreeks okto­ber:  Aan­bren­gen fun­de­rings­pa­len (duur ca. 8 weken)
Najaar:   Aan­bren­gen stem­pels bouwkuipen

5. Fiets­brug­gen bij Ron­nie Biermanpad
Ter hoog­te van het Ron­nie Bier­man­pad komen de nieu­we fiets­brug­gen. Medio juni wor­den hier de dam­wan­den aan­ge­bracht. In totaal neemt het werk inclu­sief op- en afbouw van de machi­nes onge­veer 1 week in beslag. Het aan­bren­gen van de dam­wan­den zelf duurt onge­veer 2 dagen.

6. Bouw geluids­scherm A44 ter hoog­te van Stevenshof
Van­af begin juli t/​m eind sep­tem­ber wordt het eer­ste deel van het nieu­we geluids­scherm langs de A44 ter hoog­te van Ste­vens­hof aan­ge­bracht. De direc­te omge­ving ont­vangt hier­over bin­nen­kort nog een aan­vul­len­de informatiebrief.

Wat merkt u van de werkzaamheden?
Het aan­bren­gen van diep­wan­den is een geluids­ar­me en tril­lings­ar­me metho­de. De sloop van de boven­zij­de van de diep­wand en het aan­bren­gen van de anker­pa­len en de dam­wan­den zal in de omge­ving hoor­baar zijn. Ver­der zul­len de machi­nes, kra­nen en instal­la­ties hoor­baar en zicht­baar zijn. De stan­daard werk­tij­den zijn van maan­dag tot en met vrij­dag van 07.00 tot 19.00 uur met een uit­loop op zater­dag. Werk­zaam­he­den aan de fun­de­ring (waar­on­der de dam­wan­den) wor­den uit­ge­voerd van­af 08.00 uur. Voor­af­gaand aan de werk­dag kan het voor­ko­men dat er al trans­por­ten plaats­vin­den, onder meer omdat bepaal­de voer­tui­gen van­we­ge hun leng­te niet in de spits mogen rij­den en daar­door al voor 07.00 uur op het werk zijn.

Rou­tes bouwverkeer
Het groot­ste deel van het bouw­ver­keer rijdt direct van­af de A44 de bouw­plaats op en omge­keerd. Inci­den­teel kan het voor­ko­men dat bepaal­de trans­por­ten van­we­ge de leng­te toch over de paral­lel­weg Rijks­straat­weg rij­den, omdat deze de draai niet kun­nen maken aan het ein­de van de afrit.

Bema­ling en monitoring
Op een aan­tal plek­ken is het nodig om het grond­wa­ter tij­de­lijk uit de bouw­kuip te pom­pen, ook wel bema­len genoemd. Om de invloed op de grond­wa­ter­stand in de omge­ving zo mini­maal moge­lijk te hou­den, wordt het grond­wa­ter terug­ge­pompt in de omge­ving (retour­be­ma­ling). Op deze manier is het de ver­wach­ting dat er nabij de wonin­gen in de direc­te omge­ving geen gro­te­re invloed zal zijn dan de natuur­lijk optre­den­de schom­me­lin­gen van de grond­wa­ter­stand. De grond­wa­ter­stand wordt door mid­del van peil­bui­zen gecontroleerd.