Bekijk hier de planning voor de werkzaamheden die de komende tijd worden uitgevoerd voor de verdiepte ligging N434, de ontvangstschacht van de tunnelboormachine en de bouw van de geluidsschermen langs de A44.

Planning
Hieronder vindt u een globaal overzicht van de huidige planning. Door onvoorziene omstandigheden kan het voorkomen dat de planning wijzigt.

1. Ontvangstschacht tunnelboormachine
De ontvangstschacht (thv de G. Brautigamsingel in Leiden) is de plek waar in het najaar van 2019 de tunnelboormachine arriveert na het boren van de eerste tunnelbuis. De bouwkuip bestaat voor een deel uit diepwanden en voor een deel uit damwanden.
Eind mei: Start bouw diepwanden (duur 5 a 6 weken)
Vanaf 9 juli:  Aanbrengen 1e deel damwanden (duur ca. 2 weken)
Vanaf 20 augustus: Aanbrengen 2e deel damwanden  (duur ca. 1 week)
Vanaf 20 augustus: Aanbrengen funderingspalen (duur ca. 7 weken)
Medio september: Slopen bovenzijde diepwand (duur ca. 2 weken)
Vanaf najaar: Uitgraven bouwkuipen
Vanaf voorjaar 2019: Betonwerken zoals vloeren en wanden

2. Verdiepte ligging – Deel Lotte Beesestraat – Buizerdbos
Voor de verdiepte ligging worden meerdere bouwkuipen gemaakt. Op het deel ter hoogte van de Lotte Beesestraat tot aan het Buizerdbos worden dit jaar de volgende werkzaamheden uitgevoerd:
Eind mei – medio juni:  Aanbrengen damwanden
Medio juni: Aanbrengen funderingspalen  (ca. 6 weken)
Eind juli:  Aanbrengen stempels bouwkuip
Vanaf medio augustus:  Uitgraven bouwput, start betonwerken (vloeren, wanden)

3. Verdiepte ligging – aquaduct Veenwatering
Rondom het aquaduct Veenwatering zijn de damwanden al aangebracht. Begin juni
wordt gestart met het aanbrengen van de funderingspalen. De planning is als volgt:
Vanaf 4 juni:   Start aanbrengen funderingspalen (duur ca. 8 weken)
Eind juli:   Aanbrengen stempels bouwkuip
Vanaf 20 augustus:  Uitgraven bouwkuip
Najaar:  Aanbrengen onderwaterbeton vloer en overige betonwerken

4. Verdiepte ligging – nabij aansluiting op A44
Medio augustus:   Aanbrengen damwanden (duur ca. 6 weken)
Omstreeks oktober:  Aanbrengen funderingspalen (duur ca. 8 weken)
Najaar:   Aanbrengen stempels bouwkuipen

5. Fietsbruggen bij Ronnie Biermanpad
Ter hoogte van het Ronnie Biermanpad komen de nieuwe fietsbruggen. Medio juni worden hier de damwanden aangebracht. In totaal neemt het werk inclusief op- en afbouw van de machines ongeveer 1 week in beslag. Het aanbrengen van de damwanden zelf duurt ongeveer 2 dagen.

6. Bouw geluidsscherm A44 ter hoogte van Stevenshof
Vanaf begin juli t/m eind september wordt het eerste deel van het nieuwe geluidsscherm langs de A44 ter hoogte van Stevenshof aangebracht. De directe omgeving ontvangt hierover binnenkort nog een aanvullende informatiebrief.

Wat merkt u van de werkzaamheden?
Het aanbrengen van diepwanden is een geluidsarme en trillingsarme methode. De sloop van de bovenzijde van de diepwand en het aanbrengen van de ankerpalen en de damwanden zal in de omgeving hoorbaar zijn. Verder zullen de machines, kranen en installaties hoorbaar en zichtbaar zijn. De standaard werktijden zijn van maandag tot en met vrijdag van 07.00 tot 19.00 uur met een uitloop op zaterdag. Werkzaamheden aan de fundering (waaronder de damwanden) worden uitgevoerd vanaf 08.00 uur. Voorafgaand aan de werkdag kan het voorkomen dat er al transporten plaatsvinden, onder meer omdat bepaalde voertuigen vanwege hun lengte niet in de spits mogen rijden en daardoor al voor 07.00 uur op het werk zijn.

Routes bouwverkeer
Het grootste deel van het bouwverkeer rijdt direct vanaf de A44 de bouwplaats op en omgekeerd. Incidenteel kan het voorkomen dat bepaalde transporten vanwege de lengte toch over de parallelweg Rijksstraatweg rijden, omdat deze de draai niet kunnen maken aan het einde van de afrit.

Bemaling en monitoring
Op een aantal plekken is het nodig om het grondwater tijdelijk uit de bouwkuip te pompen, ook wel bemalen genoemd. Om de invloed op de grondwaterstand in de omgeving zo minimaal mogelijk te houden, wordt het grondwater teruggepompt in de omgeving (retourbemaling). Op deze manier is het de verwachting dat er nabij de woningen in de directe omgeving geen grotere invloed zal zijn dan de natuurlijk optredende schommelingen van de grondwaterstand. De grondwaterstand wordt door middel van peilbuizen gecontroleerd.