Om weg­ge­brui­kers rou­tein­for­ma­tie te geven, plaat­sen we bin­nen­kort Dyna­mi­sche Rou­te Infor­ma­tie­pa­ne­len (DRIP). De DRIP’s wor­den op de vol­gen­de momen­ten geplaatst op de vol­gen­de locaties:

Dins­dag 29 mei 20.00-05.00 uur: Tjal­ma­weg Kat­wijk t.h.v. Zonneveldslaan/​Voorschoterweg*
Woens­dag 30 mei 20.30-05.30 uur: A44 rich­ting Amster­dam t.h.v. Ame­ri­can School of The Hague

* Moch­ten de werk­zaam­he­den door omstan­dig­he­den niet kun­nen wor­den uit­ge­voerd, dan schuift het werk op naar de vol­gen­de avond/​nacht.

Werk­zaam­he­den
De werk­zaam­he­den bestaan uit het intril­len van een fun­de­rings­paal. Ver­vol­gens wordt het paneel gemon­teerd. Het intril­len van de buis­pa­len duurt onge­veer drie uur en kan in de avond hoor­baar zijn in de omgeving.