Op 5, 6 en 7 maart a.s. wordt aan de west­zij­de van de Brug over de Oude Rijn een nieu­we aan­vaar­be­vei­li­ging geplaatst. De bevei­li­ging is een con­struc­tie in een rivier/​kanaal die ervoor zorgt dat de brug beschermd is tegen het aan­va­ren door schepen.

De werk­zaam­he­den wor­den uit­ge­voerd van­af een drij­vend bok in het water. Scheep­vaart­ver­keer kan niet pas­se­ren als het werk wordt gedaan. Door mid­del van blok­tij­den is het toch moge­lijk om op bepaal­de momen­ten onder de brug door te varen.

Het scheep­vaart­ver­keer is geblok­keerd tus­sen 8.00 en 12.00 uur en tus­sen 13.00 en 17.00 uur. Op de tijd­stip­pen ervoor, ertus­sen en erna is de pas­sa­ge wel open.

Van­uit de vaar­weg­be­heer­der is met de beroeps­vaart gecom­mu­ni­ceerd over onze werk­zaam­he­den en de stremming.