Op 17 sep­tem­ber en 15 okto­ber a.s. orga­ni­se­ren Bos­ka­lis en de pro­vin­cie Zuid-Hol­land een twee­de en der­de par­ti­ci­pa­tie­avond over uit­slui­tend het (groen)ontwerp voor de park­strook te noor­den van de N206 ir. G. Tjal­ma­weg. De eer­ste par­ti­ci­pa­tie­avond op 17 juli was gecom­bi­neerd met de aan­leg van de tij­de­lij­ke N206. Van­we­ge de gro­te belang­stel­ling voor de tij­de­lij­ke N206 is beslo­ten apar­te avon­den te orga­ni­se­ren voor bei­de onder­wer­pen; de tij­de­lij­ke N206 komt op 17 sep­tem­ber en 15 okto­ber dan ook niet aan bod. 

Con­cept ont­werp Parkstrook

Bos­ka­lis heeft op 17 juli een con­cept ont­werp gepre­sen­teerd voor de inrich­ting van de park­strook (in de eind­si­tu­a­tie). Tij­dens de avond kon­den alle aan­we­zi­gen mee­den­ken over dit inrich­ting van de park­strook. De vol­gen­de onder­wer­pen kwa­men aan de orde:

  • groen­in­rich­ting van de Parkstrook
  • plek van de wan­del­pa­den en het fietspad
  • loca­tie van de honden-uitlaatplaats
  • bank­jes en prullenbakken
  • even­tu­e­le ande­re wen­sen, zoals speelgelegenheden
Pro­gram­ma 17 september

Omdat niet alle men­sen aan­we­zig kon­den zijn op de eer­ste ses­sie, star­ten we op 17 sep­tem­ber met een terug­blik en de uit­gangs­pun­ten waar­op het ont­werp van de groen­in­rich­ting van het pro­ject en de park­strook is geba­seerd. De land­schaps­ar­chi­tec­ten van Bos­ka­lis en de pro­vin­cie heb­ben op basis van alle wen­sen en sug­ges­ties van de aan­we­zi­gen een nieuw ont­werp voor de park­strook gemaakt. Dit ont­werp wordt op 17 sep­tem­ber gepre­sen­teerd. Daar­na kun­nen de deel­ne­mers in gesprek met de land­schaps­ar­chi­tec­ten over het ont­werp van de parkstrook.

Pro­gram­ma 15 oktober

Op 15 okto­ber is de laat­ste avond over het (groen)ontwerp van de Park­strook. Op deze avond wordt het defi­ni­tie­ve ont­werp gepresenteerd.

Waar en wanneer?

Datum: dins­dag 17 sep­tem­ber en dins­dag 15 okto­ber 2019
Tijd: 18.45 tot 21.00 uur
Loca­tie: Dorps­huis Val­ken­burg, Kerk­weg 3, 2235 BC Valkenburg

Aan­mel­den t/​m zon­dag 15 september

Voor de par­ti­ci­pa­tie­ses­sies voor de groen­in­rich­ting park­strook op 17 sep­tem­ber en 15 okto­ber vra­gen wij u zich opnieuw aan te mel­den. Dit kan door een email te stu­ren naar tjalmaweg@​rijnlandroute.​nl  Ook als u aan­we­zig was op de eer­ste par­ti­ci­pa­tie­ses­sie van 17 juli vra­gen wij u zich opnieuw aan te mel­den. Aan­mel­den kan tot en met zon­dag 15 september.