Bos­ka­lis heeft op 17 sep­tem­ber een twee­de con­cept ont­werp voor de inrich­ting van de park­strook langs de Tjal­ma­weg (in de eind­si­tu­a­tie) gepre­sen­teerd en bespro­ken. Onder­wer­pen van gesprek waren o.a. de groen­in­rich­ting van de Park­strook, plek van de wan­del­pa­den en het fiets­pad, loca­tie van de hon­den-uit­laat­plaats, bank­jes en prul­len­bak­ken en even­tu­e­le ande­re wen­sen, zoals speel­ge­le­gen­he­den. Op 15 okto­ber zou de laat­ste avond over het (groen)ontwerp van de Park­strook plaats­vin­den, om het defi­ni­tie­ve ont­werp te presenteren.

Inmid­dels heeft de gemeen­te­raad van Kat­wijk op 26 sep­tem­ber jl. een motie aan­ge­no­men om de zui­de­lij­ke vari­an­ten van een tij­de­lij­ke ver­leg­ging van de N206 te onder­zoe­ken op een ver­ge­lijk­ba­re wij­ze als de noor­de­lij­ke variant.

In ver­band met deze ont­wik­ke­ling wordt de afron­den­de bij­een­komst over de inrich­ting van de parkzo­ne ver­scho­ven naar een later moment.

Meer infor­ma­tie

Wij infor­me­ren u bin­nen­kort over de gevol­gen van de aan­ge­no­men motie.