Sinds begin juni heeft Comol5 par­keer­ter­rein Weeg­bree in het recre­a­tie­ge­bied Vliet­land tij­de­lijk in gebruik als opslag­plek voor asfalt­gra­nu­laat. Dit mate­ri­aal wordt gebruikt als fun­de­ring voor onder ande­re de A4 die ter hoog­te van het nieu­we knoop­punt Hof­vliet een stuk­je naar het wes­ten toe wordt ver­legd. Ook op ande­re loca­ties bin­nen de Rijn­land­Rou­te zal dit mate­ri­aal wor­den toe­ge­past. Uiter­lijk eind okto­ber zul­len wij het nog ove­ri­ge mate­ri­aal ver­wij­de­ren waar­na het ter­rein weer beschik­baar is als parkeerterrein.