Ook aan de A4-kant is Ver­heij Groen­zorg in opdracht van Comol5 gestart met de groen­com­pen­sa­tie. Hier is in de Oost­vliet­pol­der, langs de Hof­vliet­weg, een park­bos aan­ge­legd met 280 bomen, 1400 boom­vor­mers (deze groei­en uit tot bomen) en 2000 struik­plant­jes. Er is een mix toe­ge­past van ver­schil­len­de soor­ten, waar­on­der zomer­eik, win­ter­lin­de, zwar­te aal­bes, vogel­kers en grau­we wilg.

Tus­sen het park­bos en de Hof­vliet­weg komt een water­par­tij en ten zui­den van het park­bos wordt straks het fiets­pad Vogel­hof aan­ge­legd, dat tus­sen de Hof­vliet­weg en de Vliet­weg loopt. Momen­teel wordt aan de fun­de­ring gewerkt voor de over­gang van het fiets­pad over water­gang. We ver­wach­ten rond juni klaar te zijn met de werk­zaam­he­den aan het fietspad.

Bekijk de afle­ve­ring over land­schap­pe­lij­ke inpassing

Afge­lo­pen maand  ging Johan Over­de­vest langs bij land­schaps­ar­chi­tect Sjou­kje van Hee­sch om het te heb­ben over de land­schap­pe­lij­ke inpas­sing, en natuur­lijk plan­ten zij zelf ook nog bomen en strui­ken. Bekijk dit frag­ment hieronder.
..