Bij de opgra­ving van de Romein­se weg bij de N206 ir. G. Tjal­ma­weg, zijn in 2018 over een leng­te van ruim 125 meter bij­na 900 eiken­hou­ten palen gevon­den. De palen waren onder­deel van de fun­de­rings­con­struc­tie van een weg uit de Romein­se tijd, die bij­na 2000 jaar gele­den is aan­ge­legd bij Val­ken­burg. Ook is een Romein­se neder­zet­ting aan­ge­trof­fen, die Weerd­kam­pen is genoemd. Sinds­dien zijn de palen in opdracht van de pro­vin­cie Zuid-Hol­land met zorg bewaard, in afwach­ting van hun eind­be­stem­ming. We pra­ten je bij over wat er tot nu toe met de palen is gebeurd en nog gaat gebeuren.

Onder­zoek archeologie

Onge­veer 400 palen zijn ter plek­ke in de grond bewaard voor het nage­slacht, dat noe­men we in situ behoud. Bij­na 500 palen zijn door de arche­o­lo­gen uit­ge­breid onder­zocht, waar­bij op vier palen inscrip­ties zijn gevon­den, aan­ge­bracht door de men­sen die de weg in 125 AD heb­ben aan­ge­legd. Unie­ke vond­sten! Onge­veer 140 palen zijn deels ver­zaagd ten behoe­ve van jaar­rin­gen onder­zoek. Bin­nen­kort ver­wach­ten wij de onder­zoeks­re­sul­ta­ten te kun­nen presenteren.

Musea

Enke­le tien­tal­len palen zijn in 2020 aan­ge­bo­den aan het Rijks­mu­se­um van Oud­he­den in Lei­den voor een beoog­de ten­toon­stel­ling van een deel van de opge­gra­ven Romein­se weg. Een ver­ge­lijk­baar aan­tal wordt nu gecon­ser­veerd en zal te bezich­ti­gen zijn op diver­se loca­ties in Romeins Zuid - Hol­land, waar­on­der in Arche­on en het Toren­mu­se­um in Val­ken­burg en natuur­lijk in het infor­ma­tie­cen­trum van de RijnlandRoute.

Open­ba­re ruimte

De res­te­ren­de hou­ten palen zijn de afge­lo­pen maan­den pro­fes­si­o­neel gedroogd. We onder­zoe­ken op dit moment of en hoe we een aan­tal hou­ten palen kun­nen laten terug­ko­men in de open­ba­re ruim­te in het plan­ge­bied van de Rijn­land­Rou­te. Daar­na zal er zeker nog wat gedroogd Romeins hout over­blij­ven. De pro­vin­cie bekijkt hoe we dit met bewo­ners en belang­stel­len­den kun­nen delen.

Vazen van Romeins hout

Aan ontwerper/​ hout­draai­er Mari­sa Klas­ter, betrok­ken bij het con­ser­ve­ren van de hou­ten palen, heb­ben wij gevraagd te onder­zoe­ken in hoe­ver­re dit eeu­wen­ou­de en extreem nat­te hout her­ge­bruikt kon wor­den en een twee­de leven als gebruiks­voor­werp zou kun­nen krij­gen. Dit heeft geleid tot een serie hoge vazen. Iede­re vaas is een uniek en zeld­zaam object. Een arche­o­lo­gi­sche vondst, des­tijds door een Romein hand­ge­kliefd tot fun­de­rings­paal, is nu door haar hand­ge­draaid en afge­werkt tot een heden­daags object. De bij­zon­de­re karak­te­ris­tie­ke struc­tuur (spint­hout) is deels behou­den en heeft een natuur­lij­ke over­gang naar een glad afge­werk­te hals (kern­hout) gekregen.

Vakan­tie­tip

Ben je in sep­tem­ber in de buurt van Mil­aan? Dan kun je de vazen alvast bekij­ken op de ten­toon­stel­ling 1000Vases tij­dens de Mil­aan Design Week 2021.