Als de Cor­bu­lo­tun­nel open is, ver­wacht Lei­den een stuk min­der files in de stad. De nieu­we ver­bin­ding is dus van har­te wel­kom. Maar hij moet natuur­lijk wel vei­lig zijn. Als ‘bevoegd gezag’ houdt gemeen­te Lei­den daar­om een ste­vi­ge vin­ger aan de pols in de vorm van toe­zicht en ver­gun­nin­gen. Mana­ger Omge­vings­ver­gun­nin­gen Wim Mul­der over een pro­ject dat voor de gemeen­te in meer­de­re opzich­ten bij­zon­der is.

Lei­den ligt inge­klemd tus­sen de A4 en de A44. Daar heeft de stad dage­lijks last van. De auto’s die van de ene snel­weg naar de ande­re wil­len, rij­den er dwars door­heen. Het ver­keer op het Lam­men­schans­plein, de Dr. Lely­laan en de Chur­chill­laan staat hier­door elke dag vast. De Cor­bu­lo­tun­nel gaat deze file­druk in de nabije toe­komst flink ver­lich­ten. Als ‘bevoegd gezag’ geeft gemeen­te Lei­den bouw­ver­gun­nin­gen af, houdt het toe­zicht en zal het ook de uit­ein­de­lij­ke open­stel­lings­ver­gun­ning afgeven.

Hoe doe je dat als gemeen­te, ver­gun­nin­gen afge­ven en toe­zicht hou­den bij zo’n groot project?

Nor­maal gespro­ken wacht je de ver­gun­nings­aan­vraag af. En dan toets je ach­ter­af of alles klopt. Maar dit pro­ject is zo uit­zon­der­lijk groot. Daar­om doen we het anders. We lopen al van­af het begin mee met de par­tij­en die de aan­vra­gen voor­be­rei­den. We kij­ken met ze mee. Op het moment dat de aan­vraag bij ons bin­nen­komt, heb­ben we dus allang gezien hoe goed alles is voor­be­reid en hoe het eruit ziet. We noe­men dat sys­teem­ge­richt toetsen.”

Wat is het voor­deel van deze werkwijze?

Als we bij zo’n groot pro­ject pas na afloop de aan­vra­gen zou­den gaan bekij­ken … dan komt er bij wij­ze van spre­ken een vracht­wa­gen vol docu­men­ten en cer­ti­fi­ca­ten bij de gemeen­te voor­rij­den. Het zou van­af dat moment maan­den kos­ten om alles door te lezen. Door­dat we nu van­af het begin op de hoog­te zijn, boe­ken we tijd­winst. In fei­te kan de tun­nel mede door deze werk­wij­ze eer­der open dan anders het geval was geweest.”

Gaat het bij het toe­zicht net zo?

Eigen­lijk wel. We heb­ben van­af de start van de werk­zaam­he­den met de aan­ne­mer mee­ge­lo­pen. We zijn veel op de bouw­plaats aan­we­zig. Daar­door kun­nen we zien hoe de bouw ver­loopt en of alles gebeurt in over­een­stem­ming met de ver­gun­nin­gen die we heb­ben afgegeven.”

U krijgt als gemeen­te natuur­lijk niet vaak met een tun­nel van ruim 2,5 kilo­me­ter te maken ….

Het is voor ons echt een krent in de pap. We wer­ken er als gemeen­te met een pro­ject­groep van onge­veer 10 per­so­nen aan. Dat is veel voor ons doen. Zo’n geboor­de tun­nel met alles erop en eraan, dat is geen dage­lijks werk voor ons. Het is een bij­zon­der stuk infra­struc­tuur, waar we als gemeen­te Lei­den heel blij mee zijn. We heb­ben straks min­der files, een scho­ne­re lucht en een aan­ge­na­me­re stad.”

Maar zover is het nog niet. Loopt het alle­maal op schema?

Ja. We zijn nu bezig met het sluit­stuk: de open­stel­lings­ver­gun­ning. En voor de ver­diep­te lig­ging op het grond­ge­bied van Was­se­naar, bij de A44, wer­ken we ook aan een ‘mel­ding brand­vei­lig gebruik’. Daar­naast gaan we voor de ope­ning nog uit­ge­breid tes­ten en oefe­nen met de hulp­dien­sten. Het ver­loop van die oefe­ning moet ook akkoord bevon­den wor­den. Daar­voor wer­ken we samen met de onaf­han­ke­lij­ke vei­lig­heids­be­amb­te.”

Tot slot nog even over die open­stel­lings­ver­gun­ning. Wat houdt dat in?

Daar­mee zegt de gemeen­te: de Cor­bu­lo­tun­nel is vei­lig om te gebrui­ken, en mag dus ook gebruikt wor­den. Natuur­lijk is dat een flin­ke ver­ant­woor­de­lijk­heid. Daar­om wil­len we, voor­dat we die open­stel­lings­ver­gun­ning afge­ven, ervan over­tuigd zijn dat de tun­nel vei­lig is. En dan kom ik weer terug bij de werk­wij­ze. We kij­ken van­af het begin zorg­vul­dig over­al mee. We heb­ben alles tot stand zien komen. Daar­door weten we eigen­lijk nu al dat de tun­nel en de vei­lig­heids­sys­te­men zul­len vol­doen aan de gestel­de eisen.”

Ver­der lezen?

Dit inter­view is onder­deel van een reeks inter­views over de tun­nel­tech­niek bij de Rijn­land­Rou­te. Lees alle inter­views in het boek­je ‘Ploe­gen­tijd­rit in tun­nel­tech­niek’.